Година 2015, Брой 126

Дата на издаване

27.8.2015 г.

Съдържание

  • Румен Върбанов, Виолета Краева, Мария Андреева, Милка Бакърджиева
    МЕНИДЖМЪНТЪТ НА 21 ВЕК: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОТГОВОРНОСТИ
    Ключови думи: -
    Резюме: -  ... ... Съдържание Въведение 9 Глава 1. Нови явления и тенденции в мениджмънта на променящата се организация 15 1.1. Диагностичен анализ на средата на съвременната организация 15 1.2. Пазарна ориентация и нови стратегии в силно конкурентна среда. Иновативно предприемачество 23 1.3. Концепцията за организационно развитие в контекста на мениджмънта на промяната 32 1.3.1. Нова трактовка на понятието „организационно развитие” 32 1.3.2. Развитие на съвременната концепция за организационно развитие като елемент на мениджмънта на промяната 36 1.4. Управление на човешкия и социалния капитал на организацията в условията на глобализация на бизнеса 42 Глава 2. Интеркултурната комуникация – ценност и ключова компетентност на мениджмънта на ХХІ век 51 2.1. Необходимост от ново равнище в интеркултурното сътрудничество. Крос-културен мениджмънт 53 2.1.1. Контексти на интеркултурните контакти в глобализирания свят 53 2.1.2. Интеркултурни контакти на персонално и групово равнище. Особености. Примери от деловия живот 57 2.1.3. Необходимост от крос-културен мениджмънт 59 2.2. Ефективната интеркултурна комуникация като ценност и ключова компетентност на съвременния мениджмънт. Компаративни анализи 62 2.2.1. Интеркултурна и/или междукултурна комуникация. Терминологични уточнения 63 2.2.2. Понятия в контекста на интеркултурната комуникация 65 2.2.3. Интеркултурната комуникация в определения и сравнения 79 2.3. Интеркултурна делова комуникация 85 2.3.1. Особености на интеркултурната делова комуникация 85 2.3.2. Особености на интеркултурната делова компютърно-медийна комуникация 87 Глава 3. Облачните и мобилните технологии в дейността на съвременната компания 92 3.1. Облачните технологии като инструмент за иновации и гъвкаво управление на бизнеса 92 3.2. Избор на модел на облачна технология в зависимост от специфичните изисквания на мениджмънта 97 3.3. Икономически аспекти, проблеми и тенденции в развитието на облачните технологии 103 3.4. Предимства на мобилните технологии и предпоставки за използването на мобилни решения в управлението на бизнеса 107 3.5. Рискове, предизвикателства и тенденции в развитието на мобилния бизнес 117 Глава 4. Социалните медии като бизнес инструменти 124 4.1. Социалните медии – същност и основни характеристики 126 4.1.1. Web 2.0 – новата парадигма за развитие на Интернет 126 4.1.2. Социални медии 132 4.1.3. Социални мрежи 145 4.2. Социалните медии като бизнес среда 152 Заключение 173 Терминологичен речник 178 Използвана и цитирана литература 189 Резюме -