Година 2023, Брой 149

Дата на издаване

20.10.2023 г.

Съдържание

  • Красимир Кулчев
    ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
    JEL: С53
    Резюме: странните модели за оценка на риска от несъстоятелност на предприятията са действен способ за прогнозиране на финан¬совото състояние, поради което те не би следвало директно да се из¬ключват от състава на използваните в България аналитични инструменти. Същевременно създаването им в социално-икономически условя, различни от бълга ... ... Чуждестранните модели за оценка на риска от несъстоятелност на предприятията са действен способ за прогнозиране на финан¬совото състояние, поради което те не би следвало директно да се из¬ключват от състава на използваните в България аналитични инструменти. Същевременно създаването им в социално-икономически условя, различни от българските, предполага, че не би трябвало и непосредствено да се прилагат без тяхното задълбочено и целенасочено изучаване. Подобни изслед¬вания допринасят за приложението на чуждестранни аналитични модели със сравнително по-високи прогностични възможности в техния ориги¬нален вид, за адаптирането на емпирични уравнения с по-ниски прогностични възможности към конкретна бизнес среда и за конструирането на нови модели. Така се обогатява теорията на финансовия анализ и се съз¬дават благоприятни условия за повишаване степента на сигурност при практи¬ческото оценяване на риска от несъстоятелност на предприятията. СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 9 РАЗДЕЛ ПЪРВИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 15 ГЛАВА I РИСКЪТ ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ КАТО ОБЕКТ НА АНАЛИТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 15 1.1. Логическа база на оценката на риска от несъстоятелност на предприятията 16 1.2. Макроикономически измерения на риска от несъстоятелност 26 1.3. Основни характеристики на риска от несъстоятелност 40 ГЛАВА II МЕТОДИЧЕСКИ АПАРАТ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 58 2.1. Аналитични подходи за оценка на риска от несъстоятелност 59 2.2. Селекция на аналитични модели за оценка на риска 70 2.3. Основни компоненти на аналитичните модели 81 РАЗДЕЛ ВТОРИ ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 96 ГЛАВА III ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 96 3.1. Информационно осигуряване и технически инструменти при оценка на риска от несъстоятелност 97 3.1.1. Информационно осигуряване при оценка на риска 97 3.1.2. Технически инструменти при оценка на риска 102 3.2. Оценка на риска за обявени в несъстоятелност предприятия 108 3.3. Оценка на риска за финансово устойчиви предприятия 120 ГЛАВА IV УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 130 4.1. Определяне на прогностичните възможности на аналитичните модели 131 4.2. Адаптиране на аналитични модели 138 4.2.1. Коригиране граничната стойност на интегрален показател 138 4.2.2. Модифициране на аналитичен модел чрез изменения на тегловите коефициенти 142 4.3. Конструиране на аналитични модели 146 4.3.1. Конструиране на модели – фаза I 146 4.3.2. Конструиране на модели – фаза II 150 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 160 ЛИТЕРАТУРА 166 ПРИЛОЖЕНИЯ 169