Година 2010, Брой 105

Дата на издаване

16.7.2010 г.

Съдържание

  • Теодора Димитрова
    Персоналните финанси – основа за управление на личното богатство
    Ключови думи: -
    Резюме: -  ... ... СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 9 Глава първа. СЪЩНОСТНИ АСПЕКТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ 11 1. Профил на персоналните финанси 11 1.1. Принципни положения 12 1.2. Персоналните финанси в контекста на управлението на личното богатство 17 2. Персоналните финанси в системата на националната икономика 21 2.1. Домакинствата между държавата и частния сектор 21 2.2. Теория за въздействието чрез персоналните финанси 25 3. Човешкият капитал и кариерното развитие – основа за финансовия потенциал на индивида 31 3.1. Значение на фактора „човешки капитал” 31 3.2. Мотиви за планиране на кариерата 34 4. Анализ на зависимостта между персоналните финанси и жизнения цикъл на индивида 39 Глава втора. МЕНИДЖМЪНТ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ 44 1. Оценяване на персоналното финансово състояние 44 1.1. Балансът като способ за оценка на личното богатство 46 1.2. Отчетът за персоналния доход като измерител на финансовата ефективност 53 1.3. Взаимодействие между компонентите на персоналните финансови отчети 60 2. Показатели за анализ на персоналното финансово състояние 62 3. Изследване на зависимостта между планирането и персоналните финанси 71 4. Роля и значимост на бюджета при управление на личното богатство 79 Глава трета. ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ 89 1. Анализ на техниките за персонално финансиране 89 1.1. Философия на търговското банкиране 90 1.2. Алтернативни форми за персонално финансиране 98 1.3. Подходи за управление на персоналния дълг 102 2. Въздействие на рамката на данъчното облагане върху персоналното финансово богатство 105 2.1. Логика на подоходното облагане на личността 105 2.2. Параметри на имущественото облагане 112 3. Предизвикателства пред управлението на персоналните инвестиции 119 3.1. Потенциал на инвестиционните инструменти 120 3.2. Персонална инвестиционна политика 123 4. Ефекти от приложението на техниките за персонално пенсионно и здравно осигуряване 131 4.1. Оценяване адекватността на пенсионното осигуряване 131 4.2. Специфика на индивидуалното и семейното здравно осигуряване 138 5. Управление на персоналните рискове чрез застрахователни стратегии 141 5.1.Приоритети на животозастраховането 144 5.2. Персонални акценти в общото застраховане 150 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 154 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 156 РЕЗЮМЕ -