Година 2015, Брой 127

Дата на издаване

22.12.2015 г.

Съдържание

  • Венцислав Вечев
    СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА КРЕДИТНАТА ДЕЙНОСТ В БАНКИТЕ
    Ключови думи: -
    Резюме: - ... ... Съдържание УВОД 7 Глава първа. БАНКОВИЯТ КРЕДИТ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ 9 1.1. Теоретични аспекти на кредитните операции в търговските банки 9 1.2. Банковият кредит като финансов актив 26 1.3. Банковият кредит като разчет 43 1.4. Банковият кредит като обект на задбалансово счетоводно отчитане 55 Глава втора. ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 65 2.1. Необходимост от усъвършенстване на счетоводната система в търговските банки 65 2.2. Усъвършенстване на счетоводно-отчетния процес, свързан с разрешените банкови кредити 76 2.3. Усъвършенстване модела за счетоводно отчитане на предоставяните кредити от търговските банки и приетите обезпечения 81 2.4. Насоки за усъвършенстване на модела за счетоводно отчитане на приходите от банковите кредити 97 Глава трета. ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА КРЕДИТНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 107 3.1. Кредитният риск в търговските банки като обект на счетоводния анализ 107 3.2. Счетоводната политика и управлението на банковите кредитни операции 118 3.3. Счетоводството като източник на информация за анализ на кредитните банкови операции 133 3.4. Практикоприложни аспекти на счетоводния анализ на кредитните операции в търговските банки 144 3.4.1. Насоки за счетоводен анализ на кредитните операции в търговските банки 144 3.4.2. Счетоводен анализ на кредитната дейност на ТБ „ДСК” ЕАД и ТБ „ОББ” АД 161 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 167 ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 169 ПРИЛОЖЕНИЯ 177 Резюме -