Година 2019, Брой 140

Дата на издаване

18.12.2019 г.

Съдържание

  • Милен Велушев
    АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
    Резюме: 9 Глава първа. Пазарният механизъм на социално-ориентирания капитализъм 13 1.1. Образованието като икономическа категория 13 1.2. От труд към човешки капитал 18 1.3. Постмодерна трактовка на образованието 25 1.4. Ролята на държавата в предлагането на образование 32 1.5. Политическа интерлюдия 43 1.6. Към социоикономическ ... ... Увод 9 Глава първа. Пазарният механизъм на социално-ориентирания капитализъм 13 1.1. Образованието като икономическа категория 13 1.2. От труд към човешки капитал 18 1.3. Постмодерна трактовка на образованието 25 1.4. Ролята на държавата в предлагането на образование 32 1.5. Политическа интерлюдия 43 1.6. Към социоикономическа теория за образованието 47 1.7. Повече за производствените фактори в образованието и условията за постигане на пазарно равновесие 55 Глава втора. Особености на системата на образование в България 68 2.1. Условия за стандартизация. Продължителност на обучението до завършване на средно образование 68 2.2. Държавните зрелостни изпити като проверка на знанията, уменията и компетентностите 80 2.3. Констатации от анализа на системата на основно и средно образование 88 2.4. Нужда от анализ на финансирането на обучението в държавните висши училища 95 2.5. Методика за изчисляване на сумата за държавно финансиране на обучението в държавните висши училища 96 2.6. Приход на държавните висши училища, различен от държавното финансиране 102 2.7. Прилагане на формулата за определяне на финансирането на държавните висши училища. Онагледяващ пример 104 2.8. Стратегията за развитие на висшето образование в Р България за периода 2014‒2020 г. 114 Заключение 133 Използвани източници 139 Приложения 146 Настоящото изследване е инспирирано от множеството инициативи на правителството за реформа в системата на образованието в България. То си поставя за цел да направи комплексен икономически анализ на ефективността на създадените формални правила и да отговори на въпроса, как съществуващата система може да бъде подобрена. За да бъде постигната тази цел, са обсъдени множество икономически концепции и теории и е създаден модел на система с доминирано от държавата образование, с чиято помощ да се установят факторите, влияещи върху качеството на образованието. Изясняването на ролята на държавата в предлагането на образование е ключова тема в изследването, защото помага да се анализират множество констатирани особености на българската образователна система.