Година 2021, Брой 143

Дата на издаване

15.7.2021 г.

Съдържание

  • Тодор Кръстевич
    АНАЛИЗ НА ПАЗАРНАТА КОШНИЦА С R
    JEL: M3, C8, C40.
    Резюме: ение 9 1. Концепция и инструментариум 13 1.1. Дефиниране на проблема 13 1.2. Концептуална рамка 15 1.3. Основни понятия 17 1.4. Логически модел на необходимите данни 18 1.5. Експлоративен анализ на данни от продажбени трансакции 21 1.6. Обекти от трансакционен клас 25 1.7. Дескриптивен анализ на данни от продажбени транс ... ... Въведение 9 1. Концепция и инструментариум 13 1.1. Дефиниране на проблема 13 1.2. Концептуална рамка 15 1.3. Основни понятия 17 1.4. Логически модел на необходимите данни 18 1.5. Експлоративен анализ на данни от продажбени трансакции 21 1.6. Обекти от трансакционен клас 25 1.7. Дескриптивен анализ на данни от продажбени трансакции 27 1.8. Показатели за анализ на пазарната кошница 32 1.9. Извличане на асоциативни правила 40 1.9.1. Идентифициране на често срещани подмножества 41 1.9.2. Идентифициране на силни асоциативни правила 47 1.10. Визуален анализ на пазарната кошница 51 1.10.1. Визуализиране на абсолютната и относителната честота 53 1.10.2. Визуализиране на показателите за анализ на пазарната кошница 54 1.10.3. Визуализиране на асоциативни правила 60 2. Анализ на пазарната кошница с големи данни 69 2.1. Аналитичен подход 69 2.2. Данни 72 2.2.1. Импортиране и преобразуване 72 2.2.2. Преглед на трансакции, асортиментни позиции и продуктови групи 73 2.3. Експлоративен анализ на големи данни 74 2.4. Генериране на правила и извеждане на препоръки 81 2.5. Визуален анализ и интерпретация 89 2.6. Разширен анализ на пазарната кошница с отчитане на покриващия принос 98 Заключение 105 Цитирани източници 109 Дигиталната трансформация на бизнеса, нововъзникващите клиентоцентрични бизнес модели, както и усъвършенстваните аналитични инструменти и техники предполагат необходимост от маркетингова култура, насочена към данни и анализи. В тази монография се изследват и представят подходи, алгоритми, техники и процедури за анализ на пазарната кошница с данни от продажбени трансакции. Въпреки че изложението се базира на солидни теоретични източници, основният акцент е поставен върху методологията и практическото извличане на закономерности от големи масиви от данни с помощта на асоциативни правила. Водейки се от разбирането за водещата роля на трансакционните данни от продажбени трансакции при извличането на персонализирана информация и закономерности в поведението на клиентите, целта ни е да предоставим на читателя конкретни практически насоки и възпроизводими работни процедури за анализ на пазарната кошница с помощта на програмния език R. Цялостният подход на изложение се крепи на конкретни примери, работни инструкции, програмен код и насоки за интерпретиране на резултатите в контекста на подпомагането на маркетинговите решения в търговските предприятия.