Година 2019, Брой 141

Дата на издаване

20.12.2019 г.

Съдържание

  • Петя Иванова
    СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАТА НА ОТЛИЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ
    Резюме: ение 9 Глава първа. Теоретични основи на изследването на събитийния туризъм 13 1.1. Изходни постановки и концепции относно свободното време, рекреацията и туризма 13 1.2. Същност и характеристики на категориите специални събития и събитиен туризъм 24 1.3. Значимост и възможни влияния на отличителните събития и събитийни ... ... Въведение 9 Глава първа. Теоретични основи на изследването на събитийния туризъм 13 1.1. Изходни постановки и концепции относно свободното време, рекреацията и туризма 13 1.2. Същност и характеристики на категориите специални събития и събитиен туризъм 24 1.3. Значимост и възможни влияния на отличителните събития и събитийния туризъм 38 Глава втора. Управленски аспекти на събитийния туризъм 47 2.1. Равнища на управление на събитиен туризъм 47 2.1.1. Управление на събития и събитиен туризъм на национално равнище 48 2.1.2. Корпоративно управление на събития 52 2.1.3. Управление на събития и събитиен туризъм на общинско равнище 55 2.2. Подходи за управление на събития и събитиен туризъм 59 2.3. Стратегическо управление и развитие на събитиен туризъм 62 Глава трета. Изследване на възможностите за събитиен туризъм в България 74 3.1. Методологични въпроси на изследването 74 3.2. Анализ на отличителните събития за дестинация България 78 3.2.1. Анализ на културните отличителни събития на дестинация България 78 3.2.2. Анализ на отличителните делови събития на дестинация България 88 3.2.3. Анализ на отличителните спортни събития на дестинация България 90 3.3. Модел на ключовите фактори и целите на събитиен туризъм в България на основата на отличителни събития 92 3.4. Възможности за стратегическо управление на събитийния туризъм на основата на отличителни събития в България 101 Заключение 111 Използвани източници 114 Приложения 121 Приложение № 1. Методи за изследване – силни страни и ограничения 122 Приложение №2. Списък на периодичните събития в България, присъстващи в офертите на туроператори към май 2019 г. 128 Приложение №3. Анкетна карта 135 Приложение №4. Информация за експертите, участвали в проучването 142 Списък на фигурите 144 Списък на таблиците 145 Изследва се спецификата на събитийния туризъм и възможностите, които той има за развитие на дестинация България. Обоснована е актуалността на целенасоченото развитие на този тип туризъм в страната посредством глобални тенденции в туристическото търсене и локалното състояние на туристическото предлагане. Специалните събития и особено тези, които имат отличителен характер, и основаващият се на тях туризъм са призната възможност за постигане на спектър от цели. Способността им да влияят на имиджа, да привличат туристи и емоционално да въздействат ги правят особено подходящ инструмент в настоящия етап от развитието на дестинация България. Акцентът в разработката е върху управленските аспекти на събитийния туризъм на основата на отличителните събития и неусвоения потенциал в страната. В първа глава са развити теоретичните виждания относно таксономията на изследваната проблематика. Управленските аспекти са представени във втора глава като част от траекторията за достигане до реализиране възможностите на събитийния туризъм. В трета глава е възприет подход на емпиричност, като са систематизирани отличителните събития за дестинация България, изграден и апробиран сред експерти е модел за оценка на факторите и целите при управление на събитиен туризъм в страната.