Година 2010, Брой 104

Дата на издаване

16.4.2010 г.

Съдържание

  • Петя Иванова
    Потенциал на българските туристически посредници за развитие на дестинация България
    Ключови думи: -
    Резюме: - ... ... СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 9 Първа глава. РОЛЯТА НА ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ 13 1.1. Класическата теория относно ролята на посредническата дейност за продажбите на туристически продукти в туризма 13 1.2. Роля и място на традиционните посреднически туристически предприятия при продажбата на туристически продукти 21 1.3. Фактори, влияещи върху дейността на посредническите предприятия 37 1.4. Нови концепции за посредническата дейност в туризма 47 1.5. Аспекти на разкриване възможностите за съдействие в туристическата посредническа дейност 54 Втора глава. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕЗЕРВИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 72 2.1. Характеристика на търсенето на дестинация България 72 2.2. Анализ на състоянието на българската туристическа посредническа дейност 84 2.2.1. Изходни постановки при анализа на състоянието на българската туристическа посредническа дейност 84 2.2.2 Приоритети и реализация на фирмените цели на туристическите посредници 88 2.2.3. Маркетингови решения и маркетингова политика 95 2.2.4. Качество на туристическото обслужване 102 2.2.5. Ценови решения 108 2.2.6. Продуктови и пазарни специфики 112 2.2.7. Проблеми на посредническата дейност за развитие на дестинация България 115 2.3. Основни позитивни страни в дейността на българските туристически посредници 121 2.4. Основни проблеми в дейността на българските туристически посредници 123 2.5. Насоки за оптимизиране възможностите на българските туристически посредници да развиват дестинация България 126 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 130 БИБЛИОГРАФИЯ 132 СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ 139 ПРИЛОЖЕНИЯ 142 Резюме -