Година 2011, Брой 109

Дата на издаване

28.2.2011 г.

Съдържание

  • Боян Илиев
    Адаптивен мениджмънт в застраховането
    JEL: G22
    Резюме: В условията на риск и неопределеност, характеризираща поведението на елементите от средата, в която функционира застрахователното дружество, пред него възниква въпросът за координиране на работата му в съответствие с промените в тази среда. Разрешаването на този въпрос е задача на адаптивния мениджмънт. Под “адаптивен мениджм ... ... СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 11 Глава първа Цели на застрахователното дружество 13 1. Критерии за класифициране на елементите от външната среда на застрахователното дружество 13 2. Вътрешната среда на застрахователното дружество 26 3. Видове цели в застраховането 29 4. Основни цели на застрахователното дружество 32 5. Целевата система на застрахователното дружество 44 6. Решения за действия, свързани с изпълнение на целите 52 6.1. Матрица на резултатите и матрица на решението 52 6.2. Правила за вземане на решение в условията на риск 55 6.3. Математико-статистически основи на правилата за вземане на решения в условията на риск 58 Глава втора Адаптивна (гъвкава) управленска система на застрахователното дружество 67 1. Особености на мениджмънта в застраховането 67 2. Управленската система на застрахователното дружество 74 3. Вариант за изграждане на адаптивна управленска система в застраховането 82 3.1. Видове управленски структури в застраховането 82 3.2. Звена на управленската структура в застраховането 87 Глава трета Управление на риска в застрахователното дружество 102 1. Въведение в проблема 102 2. Застрахователно-технически риск 104 2.1. Дефиниране на застрахователно-техническия риск 104 2.2. Прецизиране на дефиницията за застрахователно-технически риск 109 2.3. Причини за възникване на застрахователно-техническия риск 116 3. Същност на управлението на риска в застраховането 121 4. Изравняване на риска 127 4.1. Подходи за изравняване на риска 127 4.2. Модели за изравняване на риска в съвкупността на застрахователното дружество 129 4.3. Изравняване на риска във времето 133 5. Стратегии за изравняване на риска 135 6. Действия за намаляване на техническия риск, предвидени в програмата на застрахователното дружество 142 6.1. Увеличаване броя на застрахованите обекти 142 6.2. Изравняване на риска по същество 143 6.3. Установяване на корелацията 144 6.4. Действия, насочени срещу субективния риск 145 6.5. Влияние на премийното тарифиране върху застрахования състав 148 6.6. Специално тарифиране на големите рискове 151 6.7. Правилно определяне на застрахователно-техническите резерви 154 6.8. Организиране на фонд “Превенция” 158 Глава четвърта Контролинг в застраховането 165 1. Постановка на въпроса 165 2. Предпоставки за въвеждане на контролинг-системата в застраховането 166 3. Дефиниране на понятието контролинг 170 4. Функции на контролинга в застраховането 172 5. Място на контролинга в стратегическия мениджмънт на застрахователното дружество 175 6. Контролингът като непрекъснат кръгов процес 177 7. Особености на контролинг-системата в застраховането 181 8. Видове контролинг в застраховането 184 8.1. В зависимост от обекта, към който е насочен 184 8.2. В зависимост от дейностите, извършвани в застрахователното дружество 185 8.3. В зависимост от средата, в която се извършва, и от времевия хоризонт 186 8.4. В зависимост от характера на информацията 189 8.4.1. Контролинг по стойности 189 8.4.1.1. Контролинг по отношение на състава 190 8.4.1.2. Контролинг на премийния приход 192 8.4.1.3. Контролинг на сигурността на капитала 193 8.4.1.4. Контролинг на развитието на риска 195 8.4.2. “Мек” контролинг 195 9. Информационната система – ядрото на контролинга 203 9.1. Източници на данни за информационната система 203 9.2. Същност на информационната система в застраховането 206 9.3. Вариант на информационна система в застраховането 208 9.4. Вариант на информационна система за частен (оперативен) контролинг, свързан с развитието на риска в застраховането 215 9.5. Информационна система за контролинг върху платежоспособността на застрахователното дружество 220 9.6. Информационна система за контролинг на застрахования състав 226 10. Организиране на контролинга в застрахователното дружество 236 10.1. Организиране на институционален контролинг 237 10.2. Функционален контролинг 241 Заключение 243 Ползвана литература 245 Резюме В условията на риск и неопределеност, характеризираща поведението на елементите от средата, в която функционира застрахователното дружество, пред него възниква въпросът за координиране на работата му в съответствие с промените в тази среда. Разрешаването на този въпрос е задача на адаптивния мениджмънт. Под “адаптивен мениджмънт” в застраховането се разбират всички действия, свързани с организиране и управляване на дружеството, които имат за цел, то да постигне планираните резултати, независимо от влиянието на средата, в която работи. Този мениджмънт изисква преди всичко изграждане на динамична управленска структура, респективно съответен стил на управление и добре функциониращи адаптивни звена в сферата на управлението на риска и контролинга в застраховането.