Година 2017, Брой 137

Дата на издаване

19.12.2017 г.

Съдържание

  • Маргарита Шопова
    СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
    Резюме: Управлението и развитието на информационното общество е свързано с необходимостта от количествена и качествена оценка за създадените условия за разпространение и използване на ИКТ в различни области на обществения живот. Това поражда необходимостта от прилагането на статистически подход към събирането, обработката и анализа н ... ... СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 9 Глава първа. ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО КАТО ОБЕКТ НА СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 13 1.1. Същност и характеристики на информационното общество 13 1.2. Показатели за характеризиране на информационното общество 25 1.3. Информационно осигуряване на статистическото изследване на информационното общество 48 Глава втора. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ЕС 67 2.1. Измерване на информационното общество в ЕС – ретроспективен обзор 67 2.2. Измерване на разпространението и използването на ИКТ в дигитално свързаната Европа 85 2.3. Методология на изследването за използване на ИКТ и електронна търговия в предприятията 95 2.4. Методология на изследването за използване на ИКТ от домакинствата и физическите лица 106 2.5. Методологични особености на статистическото изследване в България 120 Глава трета. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ133 3.1. Обща характеристика на информационното общество в България в контекста на Европейското информационно пространство 133 3.2. Проникване на интернет в дейността на предприятията 142 3.3. Достъп на домакинствата до интернет 157 3.4. Използване на интернет от лицата на възраст между 16 години и 74 години 167 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 186 ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 189 ПРИЛОЖЕНИЯ 203 Резюме Управлението и развитието на информационното общество е свързано с необходимостта от количествена и качествена оценка за създадените условия за разпространение и използване на ИКТ в различни области на обществения живот. Това поражда необходимостта от прилагането на статистически подход към събирането, обработката и анализа на информацията. Обект на изследване в разработката е информационното общество. Целта е да се изяснят основни аспекти на неговото статистическо изследване и чрез статистически методи да се анализират тенденциите и закономерностите в състоянието и динамиката му в България. Изяснена е същността на информационното общество като обект на статистическо изучаване, представени са основните източници на данни и статистически показатели за измерването му, прилагани в практиката на международни организации. Представени са методологическите аспекти на статистическото изследване на използването на информационните и комуникационните технологии, провеждано в Европейския съюз и особеностите му в България. Извършен е икономико-статистически анализ на динамиката и структурата на показатели за характеризиране на информационното общество в България и са моделирани проявени тенденции.