Година 2022, Брой 145

Дата на издаване

20.5.2022 г.

Съдържание

  • Тодор Кръстевич
    ЦЕНОВА АНАЛИТИКА с R
    JEL: M31, C2, C8, C9
    Резюме: Оптимизацията на цените чрез количествени методи за анализ поз-волява на фирмите да вземат информирани решения за ефективна ценова политика. Използвайки данни, вместо предположения, вземащите решения могат да определят „правилната“ цена на своя продукт или услуга, за да привлекат клиенти, като по този начин увеличат приходите  ... ... РЕЗЮМЕ Оптимизацията на цените чрез количествени методи за анализ поз-волява на фирмите да вземат информирани решения за ефективна ценова политика. Използвайки данни, вместо предположения, вземащите решения могат да определят „правилната“ цена на своя продукт или услуга, за да привлекат клиенти, като по този начин увеличат приходите от продажби, печалбата или рентабилността. Тази монография е посветена на избрани практическите проблеми, свързани с ценови изследвания и оптимизиране на ценови решения. Отвъд теоретичните перспективи, предлагани от повечето научни публикации в областта на маркетинговото ценообразуването, в на¬сто¬ящото изследване се систематизират концепции, методи и инструменти за практическото им прилагане в софтуерна среда с отворен код за анализ на данни, статистически изчисления и графики. Разгледани са теми, произ¬тичащи от фундаменталната теория на ценообразуването, но поддаващи се на емпирично оценяване, като например ценова информираност, ценовата еластичност, готовността за плащане и функцията на ценовия отговор, оптимизация на цените, както и избрани проблеми на ценовата диференциация и на персонализираното ценообразуване. Надяваме се, че предлаганият текст ще бъде от особена важност и за практици, които търсят достъпни методи и инструменти, подпомагащи вземането на оптимални ценови решения. СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 9 1. За смисъла от аналитично ценообразуване 12 1.1. Разграничаване на понятията 12 1.2. Защо е важен аналитичният подход към ценообразуването? 15 2. Въздействия на цените върху търсенето 17 2.1. Ценова значимост и ценова информираност 18 2.1.1. Оценяване на ценовата значимост 18 2.1.2. Оценяване на ценовата информираност 21 2.2. Ценова еластичност на търсенето 22 2.2.1. Подходи за оценяване на ценовата еластичност 26 2.2.2. Източници на данни за оценяване на ценовата еластичност 28 2.2.3. Модели за оценяване на ценовата еластичност 38 2.2.4. Избиране на адекватен модел за оценка на ценовата еластичност 41 2.3. Готовност за плащане на потребителите 48 2.3.1. Хипотеза за нормално разпределение на готовността за плащане 50 2.3.2. Хипотеза за равномерно разпределение на готовността за плащане 55 2.3.3. Хипотеза за логистично разпределение на готовността за плащане 56 2.4. Оценяване на заявената готовност за плащане 60 2.4.1. Метод на условното оценяване 62 2.4.2. Метод на Габор и Грейнджър 85 2.4.3. Метод на ван Вестендорп (PSM) 95 2.4.4. Изборен конджойнт анализ (CBC) 107 2.5. Функция на ценовия отговор 124 2.5.1. Детерминистичен подход за оценяване на функцията на ценовия отговор 127 2.5.2. Оценяване на функцията на ценовия отговор с бутстрапинг 134 3. Оптимизиране на цените 136 3.1. Общ модел за извеждане на оптимална цена 145 3.2. Оптимална цена при линейна функция на ценовия отговор 146 3.3. Оптимална цена при изоеластична функция на ценовия отговор 147 3.4. Оптимална цена при логистична функция на ценовия отговор 149 4. Персонализиране на цените 153 4.1. Ценова диференциация 156 4.2. Ценови структури 160 4.3. Оптимално персонализирано ценообразуване 164 4.3.1. Процес на вземане на решение за покупка в B2B контекст 165 4.3.2. Необходими данни 166 4.3.3. Модел за персонализирано ценово офериране 166 4.3.4. Теория за перспективата и психологическа рамка на решението за покупка 169 4.3.5. Прототип на модел за персонализирано офериране 173 4.4. Нелинейно ценообразуване 179 4.4.1. Принципи на пакетното ценообразуване 180 4.4.2. Оптимално пакетно ценообразуване 183 Заключение 191 Използвани източници 192