Година 2020, Брой 142

Дата на издаване

17.3.2020 г.

Съдържание

  • Стоян Проданов
    ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ: МЕТОДИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ
    JEL: G10, G11
    Резюме: ение 9 Глава първа. Инвестициите като наука и методика 13 1. Инвестициите като икономически, социален и политически феномен 14 2. Инвестиционна природа на риска и регулацията 15 3. Исторически прочит на идеите за инвестициите и риска 18 4. Относно принципите на инвестирането 24 Глава 2. Измерения на риска и доходността в п ... ... Въведение 9 Глава първа. Инвестициите като наука и методика 13 1. Инвестициите като икономически, социален и политически феномен 14 2. Инвестиционна природа на риска и регулацията 15 3. Исторически прочит на идеите за инвестициите и риска 18 4. Относно принципите на инвестирането 24 Глава 2. Измерения на риска и доходността в портфейлната теория 27 1. Подходи за намиране на очакваната доходност и риска 28 2. Изследване хипотезата за нормално разпределение в доходността на финансовите активи 34 3. Изследване хипотезата за ексцеса и асиметрията в доходността на финансовите активи 39 Глава трета. Еволюция на портфейлната теория 44 1. Място и значение на модела на Марковиц в инвестиционната теория 45 2. Еволюционен принос на теоремата за прерастване на инвестиционните решения във финансови 54 3. Модел за оценка на капиталовите активи 58 4. Теория за арбитражното оценяване 64 5. Епистемична и алеаторна несигурност в портфейлната оптимизация 65 Глава четвърта. Теоретични основи на инвестиционния мениджмънт 67 1. За същността на инвестиционния мениджмънт 68 2. Формиране и управление на портфейли 71 3. Инструменти за оценка на портфейлното представяне 78 3.1. Характеристики на индекса на Дженсън 79 3.2. Характеристики на индекса на Трейнър 80 3.3. Характеристики на индекса на Шарп 81 3.4. Определяне на асиметричния риск чрез коефициента на Сортино 83 Глава пета. Опциите като инструмент на инвестициите в ценни книжа 84 1. Същностни характеристики на опциите 84 2. Опционни пазари и инвестиционни мотиви 89 Глава шеста. Методически предизвикателства пред оценяването на опциите 94 1. Фактори, влияещи на оценяването на опциите 95 2. Извеждане на паритета на пут-опции и кол-опции 104 3. Относно биномното оценяване на условните инструменти 109 4. Приложение на модела Блек-Скоулс при оценяването на опциите 114 5. Реалните опции – нова парадигма във вземането на инвестиционни решения 118 6. Същност на реалните опции 119 6.1. Класификация на реалните опции 123 6.2. Оценяване на реалните опции 124 6.3. Методическо апробиране на опционното оценяване 124 6.4. Съпоставяне на анализа на реалните опции с традиционните подходи за оценяване на инвестиционните проекти 127 Глава седма. Социално отговорното инвестиране като отклик на съвременните глобални предизвикателства 132 1. Етичното инвестиране – нефинансови критерии в инвестиционния избор 133 2. Ислямските инвестиции – етични принципи, инвестиционни характеристики и възможности 143 3. Включване на принципите за екологично, социално и добро управленско инвестиране във фундаменталния анализ на инвестициите 150 Заключение 155 Библиография 157 Инвестициите са основна сфера в създаването на брутния вътрешен продукт и функционирането на продуктовите и факторните пазари, без които кръгооборотът на паричните потоци в националната и международната икономика би бил невъзможен. Още от зората на световната цивилизация инвестирането логично е било свързано с умение да се направи прецизна калкулация в какво и колко да се инвестира, за да се постигне определен резултат. Несигурността на този резултат въвежда понятието риск при инвестициите и неговата връзка с възвръщаемостта прави света на общественото устройство все по-динамично развиващ се. Индустриализацията, световните войни, промяната в паричните системи и дигитализацията на икономиката са естествена среда, където възможностите за инвестиции нарастват в експонента, което поражда изискване за професионално управление на процес във вид на инвестиционен мениджмънт и прецизно разпределение на инвестиционните носители във вид на инвестиционен портфейл. Съчетано с хеджиране срещу риск с използване на условни инструменти, инвестициите добиват нов, свръхразвит облик.