Година 2012, Брой 117

Дата на издаване

28.6.2012 г.

Съдържание

  • Виктор Хаджиев
    КОГНИТИВНА ТОПОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ
    Резюме: В монографията се изследва ролята на когнитивните модели и подходи в управлението. Разглежда се взаимодействието между тях и се определя място им в процеса на формиране на устойчиво управленско поведение и фирмена стратегия. Разработва се нова управленска методология – Когнитивна топология, която помага да се кон-кретизират уп ... ... Съдържание Увод 9 Методологична база на когнитивната топология 13 Глава I Теоретически анализ на когнитивните подходи и модели 17 1.1. Същност и инструменти на когнитивните модели и подходи 17 1.1.1. Системни когнитивни модели 20 1.1.2. Концептуални когнитивни модели 32 1.1.3. Интегрални когнитивни модели 36 1.2. Видове когнитивни подходи и управленско поведение 44 1.2.1. Познавателни когнитивни подходи 45 1.2.2. Личностни когнитивни подходи 47 1.2.3. Дейностни когнитивни подходи 55 Глава II Индикатори на когнитивните подходи и модели в управлението 64 2.1. Вертикална структура и анализ на когнитивните подходи 65 2.1.1. Поведенчески характеристики и черти на двуполюсната структура на когнитивните подходи 66 2.1.2. Линеен анализ на двуполюсните когнитивни подходи 69 2.2. Хоризонтална структура и анализ на когнитивните подходи и модели 101 2.2.1. Модел за обработка на новопостъпила информация 102 2.2.2. Взаимодействие между когнитивните способности и когнитивните предпочитания 108 Глава III Когнитивни подходи и устойчивост на управленския процес 116 3.1. Когнитивна съвместимост и управленско поведение 116 3.1.1. Критерии за когнитивна съвместимост 117 3.1.2. Хипотези за когнитивна съвместимост 122 3.1.2.1. Когнитивна съвместимост и човешки отношения 122 3.1.2.2. Когнитивна съвместимост и работна среда 141 3.1.2.3. Когнитивна съвместимост и управленски процеси 162 3.2. Управленски ситуации, когнитивна съвместимост и управленско поведение 183 Заключение 202 Библиография 205 РЕЗЮМЕ В монографията се изследва ролята на когнитивните модели и подходи в управлението. Разглежда се взаимодействието между тях и се определя място им в процеса на формиране на устойчиво управленско поведение и фирмена стратегия. Разработва се нова управленска методология – Когнитивна топология, която помага да се кон-кретизират управленските цели и задачи и да се формира оптимално управленско поведение. Налага се тезата, че Когнитивната топология е в основата на приспособителните процеси на фирмата към динамично променящата се външна и вътрешна фирмена среда. Емпиричното про-учване на модела на Когнитивната топология и управленско поведение помага да се определи нейната значимост за развитието на бизнеса и управленската практика. Когнитивната топология е система от когнитивни индикатори, която позволява на организацията да формира управленски цели и да инициира стратегически промени. Нейната задача е да определи оптималното управленско поведение в различни управленски ситуации. В монографията това се постига като се изследва равнището на съвместимост между дейностите протичащи в три основни управленски направления – човешки отношения, работна среда и управленски процеси. Ключово място при изграждането на Когнитивната топология се отрежда на поведенческите черти и характеристики. Те се методологичното ядро, което дава възможност да се формират управленските компетенции и подходи, които водят до оптимално поведение и устойчиви резултати в бизнеса.