Година 2009, Брой 102

Дата на издаване

5.8.2009 г.

Съдържание

  • Пламен Петков
    Иконометрични методи за изследване на агрегираната производствена функция – сравнителен анализ
    Ключови думи: -
    Резюме: - ... ... СЪДЪРЖАНИЕ Използвани абревиатури и условни означения 9 ВЪВЕДЕНИЕ 11 Глава първа СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФУНКЦИИ 19 1.1. Същност на производствените функции 19 1.2. Пределна и средна производителност на производствените фактори 22 1.3. Анализ на производствените функции с изокванти 26 1.4. Възвръщаемост от мащаба на производството 29 1.5. Еластичност на замяна между производствените фактори 41 1.6. Производствени функции при изследване на динамични редове 48 Глава втора ИКОНОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФУНКЦИИ 50 2.1. Линейна производствена функция 50 2.2. Производствена функция на Леонтиев 51 2.3. Производствена функция на Коб-Дъглас 55 2.4. Производствена функция с постоянна еластичност на замяна на факторите (СES-функция) 59 2.5. Производствена функция с променлива еластичност на замяна на факторите (VES-функция) 62 Глава трета ГЪВКАВИ ИКОНОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕГИРАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФУНКЦИИ 66 3.1. Критерии при избор на функционалната форма за изследване на агрегирани производствени функции 66 3.2. Същност и класификация на гъвкавите функционални форми за иконометрично изследване на агрегирани производствени функции 68 3.3. Критерии при определяне на най-подходящата гъвкава функционална форма за иконометрично изследване на агрегирани производствени функции 73 3.4. Трансформацията на Бокс-Кокс като гъвкав метод за изследване на производствената функция 84 3.5. Трансцедентната логаритмична (транслог) апроксимация като гъвкав метод за изследване на производствената функция 86 Глава четвърта ИКОНОМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕГИРАНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 93 4.1. Статистически данни: източници и предварителна обработка 93 4.2. Директен подход за изследване на агрегираната производствена функция 95 4.3. Иконометрично изследване на производствената функция с трансформацията на Бокс-Кокс 113 4.4. Иконометрично изследване на производствената функция с транслог апроксимацията 129 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 156 ПРИЛОЖЕНИЯ 164 ЛИТЕРАТУРА 181 Резюме -