Година 2016, Брой 131

Дата на издаване

22.12.2016 г.

Съдържание

  • Стефан Симеонов
    ИЗМЕРИТЕЛИ НА БОРСОВАТА АКТИВНОСТ – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ И АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД
    Резюме: Сериозният анализ на инвестиционната активност далеч не се ограничава до разглеждане на пазарните курсове и борсовите индекси, а следва да отчита стойността и интензивността на сделките и мащабите на фондовите и дериватните пазари, както и редица други индикатори. За разлика от решенията за преките инвестиционни цели, водени  ... ... СЪДЪРЖАНИЕ Въведение Глава първа. Измерители на борсовата активност 1. Систематика на измерителите на борсовата активност 1.1. Прецизиране семантиката и обхвата на категориите 1.2. Класификация на измерителите на борсовата активност 2. Индикатори на борсовата активност 2.0. Базови борсови единици 2.1. Индикатори на фондовите борси 2.2. Индикатори на опционните и фючърсните борси и на извънборсови финансови деривати 3. Борсови индекси 3.1. Видове борсови индекси 3.2. Правила за изчисляване на борсовите индекси 4. Показатели за борсовата активност 4.1. Показатели за мащабите и интензивността на капиталовия пазар 4.2. Показатели за пазарната ликвидност Глава втора. Технически показатели на борсовата активност 1. Предимства на техническите индикатори 2. Методологичен инструментариум на техническите индикатори 2.1. Подвижни средни 2.2. Търговски сигнали на подвижните средни 2.3. Функционален принцип на осцилаторите 3. Технически индикатори 3.1. Показатели за пазарния тренд 3.2. Показатели за пазарната сила (Momentum) 3.3. Показатели за инвеститорското настроение (Сантимент) 3.4. Осцилатори Глава трета. Методи за анализ на борсовата активност 1. Систематика на направленията и методите в инвестиционния анализ 2. Методи и показатели за анализ на променливостта на борсовите индикатори 2.1. Показатели за вариация на дескриптивната статистика 2.2. Модели и показатели, базирани на възвръщаемостта 2.3. Честотен анализ на променливостта 2.4. Паралел между показателите за честотен анализ на променливостта и тренда с измерителите на техническия анализ 3. Методология за анализ на пазарния тренд 3.1. Дефиниране на пазарния тренд 3.2 Методи за анализ на пазарния тренд 3.3. Прогнозни сигнални на борсовите индикатори 3.4. Хипотеза за значимостта на изпреварващото изменение на някои борсови индикатори 3.5. Интегриране на променливостта в анализа на пазарния тренд 3.6. Имплементиране на посоката на изменение и променливостта във фазите на пазарния цикъл 3.7. Съгласуване на периоди и адаптиране на показатели 4. Оценяване на успеха от борсовото инвестиране Глава четвърта. Анализ на променливостта на борсовите индикатори 1. Изследване на променливостта на инвестиционните индикатори на Българската фондова борса – София с дескриптивната статистика 1.1. Анализ на средните стойности на индикаторите за инвестиционна активност на БФБ – София 1.2. Анализ на вариацията на индикаторите за инвестиционна активност на БФБ – София 2. Изследване на честотната променливост на индикаторите за инвестиционна активност на БФБ – София 3. Паралелен анализ на променливостта на борсовите индикатори 3.1. Паралелен анализ на вариацията на борсовите индикатори, изследвана с дескриптивна статистика 3.2. Паралелен анализ между честотната променливост на борсовите индикатори 4. Сравнителен анализ между статистическата вариация и честотната променливост на борсовите индикатори Глава пета. Анализ на пазарния тренд на Българска фондова борса – София 1. Определяне на фазите в пазарния тренд на Българската фондова борса за периода 2006–2014 г. 2. Анализ на корелационните зависимости между борсовите индикатори през пазарния тренд 2.1. Корелационен анализ на борсовите индикатори за целия период (2006 – 2014 г.) 2.2. Корелационен анализ на борсовите индикатори по фази на пазарния цикъл 3. Анализ на борсовите индикатори и тяхната променливост през пазарния тренд 3.1. Подготвителни решения 3.2. Анализ на поведението и променливостта на борсовите индикатори през фазите на пазарния тренд 4. Анализ на пазарния тренд на БФБ по фази 4.1. Анализ на пазарния тренд по фази на база паралелното изменение на борсовите индикатори 4.2. Обобщен модел на пазарния тренд, базиран на поведението на борсовите индикатори 5. Изводи към анализа на пазарния тренд на Българска фондова борса Заключение Литература Резюме Сериозният анализ на инвестиционната активност далеч не се ограничава до разглеждане на пазарните курсове и борсовите индекси, а следва да отчита стойността и интензивността на сделките и мащабите на фондовите и дериватните пазари, както и редица други индикатори. За разлика от решенията за преките инвестиционни цели, водени приоритетно от микропоказатели по конкретни инструменти, пазарният анализ се ползва от агрегирани данни и съответните показатели. Като основа за настоящото изследване се поставя извършването на една комплексна систематика на измерителите на борсовата активност и прецизиране на техния обхват и информационна значимост. При това открояваме четири основни категории: първични индикатори, борсови индекси, показатели и технически индикатори. Систематизирани са конкретните измерители във всяка от тези категории, с което се поставя възможност за тяхното по-прецизно и пълноценно приложение в анализа на борсовата активност. Откроява се значимостта на чисто информационните борсови индикатори (борсови обороти, пазарна капитализация, бид-аск спред, открити позиции и др.) от тази на фондовите индекси. Докато борсовите индекси са приложими и като инвестиционен инструмент и отразяват ценови изменения, то с другите посочени индикатори се отразяват и подлежат на изследване аспекти от борсовата активност, различни от курсовите тенденции. Ясно се открояват, често пропусканите, принципни разлики между техническите индикатори и другите показатели за анализ на борсовата активност по отношение на тяхното конструиране и информационната им значимост. Методологичната част от изследването отличава потребността от специфични показатели, които да отговорят на въпроси, различни от тези в дескриптивната статистика и моделите за променливост, базирани на възвръщаемостта. В отговор на това се представя фундаментално различен подход за анализ на променливостта и тренда, включващ три коефициента, базирани на честотата на промените в посоката на развитие. Коефициентите на динамика, средната честота на промяна на посоката и преобладаващата тенденция дават отговор на въпросите за наличието на тренд и изразена тенденция и за степента на устойчивост на тренда. За разлика от статистическите показатели за вариация, честотният анализ на променливостта и тренда предоставя коректна съпоставимост при изследване на периоди с различна продължителност. Чрез честотния анализ на променливостта и тренда се поставят принципно различни показатели за оценяване на риска и спекулативния потенциал на борсовите инструменти. В практическата част е изследвана променливостта на борсо-вите индикатори и е извършен анализ на тренда на Българската фондова борса за периода от 2006 до 2016 г. При изследване на корелационните връзки между борсовите индикатори, за целия период и по фази на пазарния тренд, бяха установени силни зависимости между тесния и широкия борсови индекси и между всеки от тях с пазарната капитализация през всички фази като цяло. В преломните за тренда фази се отчитат негативни макар и изключително слаби зависимости между борсовия оборот с индексите и сделките. Установени са спецификите в развитието и променливостта на всеки от петте борсови индикатори на Българска фондова борса – София по фази за пазарния цикъл от началото на 2006 г. Изведен е обобщен модел по фази на пазарния тренд на основата на подробното изследване на промените в характеристиките на борсовите индикатори.