Към рецензентите

Библиотека „Стопански свят“ провежда политика на публикуване монографични изследвания, които са оценени като висококачествени от независими рецензенти. Във връзка с това водещ принцип в редакционната политика на изданието е двустранното анонимно рецензиране (double-blind).
Всички разработки се оценяват по единни критерии, които са заложени в структурата на предложения от редакционния съвет унифициран макет на рецензия.
Рецензентите на монографични изследвания в библиотека „Стопански свят“ са длъжни да спазват изискванията на раздел III от Етичните правила на изданието и да изготвят възложените им рецензии в определения от редакционния съвет срок.Макетът на рецензия може да бъде изтеглен оттук.