Година 2012, Брой 118

Дата на издаване

30.8.2012 г.

Съдържание

  • Ивайло Стоянов
    СТРЕСЪТ В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ
    JEL: M12, M54.
    Резюме: Акцентът в книгата е поставен върху теоретичните и приложните аспекти за изследване и управление на стреса в организационна среда. Лансират се възгледи за поведението на човешкия фактор и отношението му към средата, в която осъществява професионалната си дейност. Направен е теоретичен обзор на концептуалните възгледи за стрес ... ... Съдържание Увод 9 ГЛАВА ПЪРВА СТРЕС И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР 13 1.1. Възгледи за изследване на стреса 13 1.2. Подходи за изследване на стреса 25 1.3. Стресова ситуация, стресори и поведение на човешкия фактор 29 ГЛАВА ВТОРА ОСНОВНИ МОДЕЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРЕСА В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА 59 2.1. Кратка хронология за еволюцията на основните модели за изследване на стреса 59 2.2. Класически модели за изследване на стреса 61 2.2.1. Стрес–социална среда 61 2.2.2. Напрежение–среда 64 2.2.3. Личностен потенциал–стрес 79 2.2.4. Неудовлетворение–контрол 82 2.2.5. Метастрес 84 2.2.6. Кибернетика–реакция 86 2.3. Съвременни модели за изследване на стреса 88 2.3.1. Среда–регулативен контрол 88 2.3.2. Стресори–работни характеристики 90 2.3.3. Съхранение–ресурси 94 2.3.4. Позитивно/негативно отношение стрес 96 2.3.5. Текущо–желано състояние 99 2.3.6. Усилия–ползи 101 2.3.7. Области–стрес 103 2.3.8. Преумора–преодоляване 105 ГЛАВА ТРЕТА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА 110 3.1. Емпирични данни за влиянието на стреса върху поведението на човешкия фактор в Република България и страни от ЕС 110 3.2. Необходимост от социално адаптивен модел за управление на стреса в организационна среда 113 3.3. Структура на социално адаптивния модел за управление на стреса в организационна среда 115 3.3.1. Влияние на организационните фактори върху стреса у човека 117 3.3.2. Стресори и личностни възприятия на човешкия фактор 121 3.3.3. Негативни последствия за човешкия фактор от стреса 130 3.3.4. Човешкият фактор и насоки за преодоляване на стреса 133 3.4. Полза от социално адаптивния модел и разработване на стратегии за бъдеща превенция на стреса 144 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 152 БИБЛИОГРАФИЯ 155 РЕЗЮМЕ Акцентът в книгата е поставен върху теоретичните и приложните аспекти за изследване и управление на стреса в организационна среда. Лансират се възгледи за поведението на човешкия фактор и отношението му към средата, в която осъществява професионалната си дейност. Направен е теоретичен обзор на концептуалните възгледи за стрес. За изследване на проблематиката са представени теоретични идеи на водещи автори в областта. Отразени са подходите, които определят насоките за изследване на стреса в средата, в която човекът осъществява професионалната си дейност. Това е предпоставка да се направи диагностика на стресовата ситуация и стресорите, които влияят на поведението на човека в процеса на работа. Извършена е структурна класификация на по-известните модели за изследване на стреса. Тези модели са групирани в две направления – класически и съвременни. Тяхната хронология и познавателен ефект са необходими на мениджърите да установят естеството на стреса и неговото прояв-ление в организационна среда. Представени са емпирични данни за влиянието на стреса върху поведението на човешкия фактор в РБългария и страни от ЕС. Направен е опит да се разработи социално адап-тивен модел за ефективно управление на стреса. Същият има методологическо и приложно значение, тъй като акцентира върху влиянието на организационните фактори върху поведението на човека и неговите възприятия към стресорите от средата.