Година 2010, Брой 108

Дата на издаване

15.12.2010 г.

Съдържание

  • Красимира Славева
    Оценъчен подход за влиянието на външната търговия върху националната икономика
    Ключови думи: -
    Резюме: -  ... ... СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 9 Глава първа Статистика на външната търговия в България – възникване, развитие и съвременна организация 13 1. Възникване и развитие на статистиката на външната търговия 13 2. Статистически класификации и номенклатури, използвани в статистиката на външната търговия 23 2.1. Стандартна международна търговска класификация 25 2.2. Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките 28 2.3. Класификация по широки икономически категории 32 2.4. Комбинирана номенклатура 34 3. Методология за статистическо изучаване на външната търговия 36 4. Статистическо отчитане на вътрешнообщностната търговия – особености, прагове за наблюдение, система Интрастат 43 Глава втора Структура на външната търговия – състояние и динамика 51 1. Методологични особености на статистическото изследване на структурните промени във външната търговия 51 2. Динамика на относителните дялове на износа и вноса по раздели на Стандартната международна търговска класификация за периода 1992-2009 г. 64 2. 1. Динамика на относителните дялове в износа за периода 1992-2009 г. 65 2.2. Динамика на относителните дялове във вноса по раздели на Стандартната международна търговска класификация за периода 1992-2009 г. . 82 3. Оценка на интензивността на промените в стоковата структура на външната търговия 99 3.1. Структурни промени в износа на РБългария за периода 1992-2009 г. 99 3.2. Структурни промени във вноса на РБългария за периода 1992-2009 г. 107 Глава трета Факторни влияния на външната търговия върху националната икономика 114 1. Външна търговия и икономически растеж 114 2. Външна търговия и платежен баланс 124 3. Външна търговия и степен на отвореност на икономиката 135 Заключение 150 Литература 154 Резюме -