Оценъчен подход за влиянието на външната търговия върху националната икономика

Автори

Ключови думи
-

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 9

Глава първа

Статистика на външната търговия в България –

възникване, развитие и съвременна организация 13

1. Възникване и развитие на статистиката на външната търговия 13

2. Статистически класификации и номенклатури, използвани в статистиката на външната търговия 23

2.1. Стандартна международна търговска класификация 25

2.2. Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките 28

2.3. Класификация по широки икономически категории 32

2.4. Комбинирана номенклатура 34

3. Методология за статистическо изучаване на външната търговия 36

4. Статистическо отчитане на вътрешнообщностната търговия – особености, прагове за наблюдение, система Интрастат 43

Глава втора

Структура на външната търговия – състояние и динамика 51

1. Методологични особености на статистическото изследване на структурните промени във външната търговия 51

2. Динамика на относителните дялове на износа и вноса по раздели на Стандартната международна търговска класификация за периода 1992-2009 г. 64

2. 1. Динамика на относителните дялове в износа за периода 1992-2009 г. 65

2.2. Динамика на относителните дялове във вноса по раздели на Стандартната международна търговска класификация за периода 1992-2009 г. . 82

3. Оценка на интензивността на промените в стоковата структура на външната търговия 99

3.1. Структурни промени в износа на РБългария за периода 1992-2009 г. 99

3.2. Структурни промени във вноса на РБългария за периода 1992-2009 г. 107

Глава трета

Факторни влияния на външната търговия върху националната икономика 114

1. Външна търговия и икономически растеж 114

2. Външна търговия и платежен баланс 124

3. Външна търговия и степен на отвореност на икономиката 135

Заключение 150

Литература 154

Резюме

-

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 162
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой