Година 2017, Брой 133

Дата на издаване

17.5.2017 г.

Съдържание

  • Момчил Антов
    МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ОДОБРЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ
    JEL: M49
    Ключови думи: -
    Резюме: В монографичния труд са обосновани ролята и значението на опростените митническите формалности в контекста на концепцията за статут "Одобрен икономически оператор" (АЕО – Authorized Economic Operator) и необходимостта от прилагането и усъвършенстването на специфични контролни процедури, обхващащи дейността на лицата с този ста ... ... СЪДЪРЖАНИЕ Увод 9 ГЛАВА ПЪРВА. Същностна характеристика на митническите улеснения 15 1. Същност на опростените митнически процедури 16 2. Видове улеснения на митническите формалности 27 3. Ползи от въвеждането на митнически улеснения 47 ГЛАВА ВТОРА. Приложението на статута „Одобрен икономически оператор“ (АЕО) 63 1. Приложение на статута АЕО в рамките на страните – членки на Световната митническа организация 64 2. Приложение на статута АЕО в рамките на страните – членки на Европейския съюз 77 3. Приложение на статута АЕО в Република България 90 ГЛАВА ТРЕТА. Технологични особености на митническия контрол върху Одобрените икономически оператори 104 1. Форми на митническия контрол върху лицата със статут АЕО 107 2. Критерии за допускане до статут „Одобрен икономически оператор“ 122 3. Контролни процедури при предоставянето и приложението на статут АЕО 143 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Проблеми на митническия контрол върху Одобрените икономически оператори и възможности за неговото усъвършенстване 170 1. Проблеми, произтичащи от особеностите в дейността на икономическите оператори 171 2. Проблеми, произтичащи от състоянието на митническия контрол в рамките на статута АЕО 180 3. Възможности за усъвършенстване на митническия контрол върху Одобрените икономически оператори 202 Заключение 217 Използвани източници 221 Приложения 235 РЕЗЮМЕ В монографичния труд са обосновани ролята и значението на опростените митническите формалности в контекста на концепцията за статут "Одобрен икономически оператор" (АЕО – Authorized Economic Operator) и необходимостта от прилагането и усъвършенстването на специфични контролни процедури, обхващащи дейността на лицата с този статут. Търсенето на баланс между желанието на бизнеса за намаляване на оказваната му административна тежест и възложените на митническите органи функции и задачи извеждат на преден план потребността от развитието на съвременни и ефективни контролни механизми, които да гарантират интересите на обществото като цяло. С цел разглеждането на тези въпроси в отделните части на изследването са изпълнени следните задачи: Първо. Изяснени са теоретичните аспекти на опростените митнически процедури, вариантността при тяхното използване и свързаните с тях ползи за митническите администрации и за икономическите оператори. Второ. Направен е преглед на практическото проявление на опростени митнически процедури в контекста на концепцията за статут АЕО сред някои от водещите външнотърговски партньори на ЕС, в страните – членки на Съюза и в Р България. Трето. Oт технологична гледна точка са очертани основните аспекти на митническия контрол у нас върху лицата със статут АЕО. Четвърто. Изведени са някои от основните проблеми и съществени рискове, съпътстващи приложението на статута АЕО, и са предложени мерки за тяхното преодоляване. Въз основа на разгледаните въпроси в монографичния труд е изведена и обоснована изследователската теза, че поради специфичното си приложение митническите улеснения в рамките на статута АЕО предполагат разработването на отделна технология на митническия контрол, която позволява правилното проявление на основните му функции и на тази база води до повишаване на неговата ефективност.