Година 2017, Брой 134

Дата на издаване

18.12.2017 г.

Съдържание

  • Радка Ненова
    СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ И ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
    Резюме: Настоящото изследване е насочено към едно от най-големите съвременни глобални предизвикателства – промените в климата. В проучването е приложен интердисциплинарен подход, чрез който е възможно, състоянието на климата да се разглежда паралелно с динамиката на емисиите на парникови газове от селското стопанство. Основната теза ... ... СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 9 Глава първа. Проявление на парниковия ефект върху климата и икономиката 13 1.1. Глобални промени в климата и необходимост от ограничаване на вредните емисии 13 1.2. Международен контрол върху намаляването на парниковите газове 23 1.3. Политика на Европейския съюз за мониторинг на парниковите газове 37 1.4. Национална политика за контрол върху парниковите газове 47 Глава втора. Критерии за промени в климата и индикатори за емисиите на парниковите газове 57 2.1. Изследване на промените в климата 57 2.2. Отраслови индикатори за емисиите на парниковите газове 69 2.3. Прекъсване на връзката между емисиите на парникови газове и движещите сили 87 Глава трета. Анализ на климатичните промени и емисиите на парникови газове от селското стопанство в България 102 3.1. Изменение на основните климатични елементи в България за периода 1901 – 2015 г. 102 3.2. Динамика на емисиите на парникови газове от българското селско стопанство в периода 1990 – 2015 г. 112 3.3. Анализ на прекъсването на връзката в селското стопанство на България за периода 1990 – 2015 г. 127 Заключение 139 Използвани източници 141 Приложения 153 Резюме Настоящото изследване е насочено към едно от най-големите съвременни глобални предизвикателства – промените в климата. В проучването е приложен интердисциплинарен подход, чрез който е възможно, състоянието на климата да се разглежда паралелно с динамиката на емисиите на парникови газове от селското стопанство. Основната теза, която е защитена, е, че съвременният климат в България се характеризира с аномалии (не с промени), а връзката между движещата сила в българското селско стопанство и вредните емисии от отрасъла прекъсва, т.е. в периода на проучването между осъществяването на селскостопански дейности и емисиите на парникови газове от тези дейности не съществува взаимовръзка. Проучването на състоянието и тенденциите на климата в България и емисиите на парникови газове от селското стопанство е структурирано в следната последователност: първо е отделено място на проявлението на парниковия ефект върху климата и икономиката, във втората част са синтезирани методологическите насоки, а в третата е проведено емпирично проучване с данни за климатичните елементи в България и вредните емисии от селското стопанство.