Година 2013, Брой 121

Дата на издаване

22.4.2013 г.

Съдържание

  • Поля Ангелова
    АГРАРНАТА СТАТИСТИКА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЧЕСКИ АСИМЕТРИИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ
    Ключови думи: -
    Резюме: -  ... ... Съдържание Въведение 9 Глава първа. Аграрната статистика в България – исторически асиметрии 13 1.1. Възникване и развитие на аграрната статистика до 1940 г. 13 1.2. Селскостопанската статистика в условията на централизирана планова икономика 32 1.3. Статистическите наблюдения в селското стопанство в условията на прехода към пазарна икономика 49 Глава втора. Съвременни измерения на аграрната статистика в България 66 2.1. Аграрната статистика в България – състояние и проблеми в процеса на хармонизацията с европейските стандарти 66 2.2. Анкета за структурата и типологията на земеделските стопанства – европейска методология и приложение в България 82 2.3. Организационни и методологически характеристики на Пълните преброявания на земеделските стопанства през 2003 г. и 2010 г. 103 Глава трета. Състояние и проблеми на основните статистически наблюдения в селското стопанство 124 3.1. Статистическо изследване на труда и работната сила 124 3.2. Статистическо изследване на доходите на земеделските стопанства чрез Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) 133 3.3. Икономически сметки за селското стопанство 144 3.4. Изследване на заетостта и използването на земята – анкета БАНСИК 156 3.5. Статистически изследвания в растениевъдството 164 3.6. Статистически изследвания в животновъдството 174 Глава четвърта. Основни аспекти на статистическите изследвания в аграрния сектор 183 4.1. Статистически анализ на основните икономически и производствени резултати в аграрния сектор 183 4.2. Статистически анализ на доходите и резултатите от дейността на земеделските стопанства с пазарна насоченост 205 4.3. Позициониране на аграрния сектор в европейското земеделие – сравнителен анализ 218 Заключение 233 Резюме -