Година 2022, Брой 146

Дата на издаване

16.11.2022 г.

Съдържание

  • Светослав Илийчовски
    ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
    Резюме: Настоящото изследване предлага по-широк теоретичен поглед върху процеса на извеждане на индикативната стойност на търговско предприятие. Представена е методологичната рамка на инструментариума за оценка на търговско предприятие. Разгледани са особеностите на традиционните подходи, респективно методи за оценка, като при всеки е ... ... РЕЗЮМЕ Настоящото изследване предлага по-широк теоретичен поглед върху процеса на извеждане на индикативната стойност на търговско предприятие. Представена е методологичната рамка на инструментариума за оценка на търговско предприятие. Разгледани са особеностите на традиционните подходи, респективно методи за оценка, като при всеки един от тях е налице алгоритъм за извеждане на стойността на търговското предприятие. Акцентирано е върху съвременен инструментариум за оценка. Представен е цялостен алгоритъм на процеса по оценяване на търговско предприятие. Особено внимание е отделено на макроикономическия, секторния анализ (сектор строителство), анализа на финансовото състояние на оценяваното предприятие. На практика е апробиран предложеният алгоритъм за извеж¬дане на пазарна стойност на търговско предприятие. СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 7 Глава І. Теoретични оснoви на оценката на търгoвскo предприятие 11 I.1. Понятиен апарат при oценяване на търгoвскo предприятие 11 I.2. Видове стoйности, използвани при оценка на търговско предприятие 20 I.3. Oсoбености на търговското предприятие като oбект на oценка 30 Глава ІІ. Метoдологична рамка на инструментариума за oценка на търгoвскo предприятие 37 II.1. Същност и особености при използване на разходния подход 37 II.2. Приходен подход за оценка на търговско предприятие 52 II.3. Сравнителен подход за оценка на търговско предприятие 72 II.4. Съвременни подходи за оценка на търговско предприятие 90 II.5. Съгласуване на резултатите и съставяне на отчет за оценка на предприятие 111 Глава III. Практикоприложни аспекти при извеждане на индикативна стойност на търговско предприятие 128 III.1. Общоикономически и отраслов анализ 128 III.2. Анализ на дейността на оценяваното предприятие 143 III.3. Избор на подходи за оценка на търговско предприятие „Х“ 161 III.4. Съгласуване на резултата и извеждане на пазарна стойност на оценяваното предприятие 167 Заключение 170 Цитиран източници 173