Година 2010, Брой 107

Дата на издаване

22.12.2010 г.

Съдържание

  • Христо Сирашки
    ЕКОЛОГИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ управленски аспекти
    Ключови думи: -
    Резюме: -  ... ... СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 9 Глава първа: СЪЩНОСТ НА ЕКОЛОГИЗАЦИЯТА 11 1. Обща характеристика на екологизацията 11 2. Нов подход към технологиите 14 3. Концепции за екологизация на производството 20 4. Екологизация на производствените процеси 26 5. Производствен процес и безотпадни технологии 30 6. Условия за развитие на безотпадните технологии 33 Глава втора: ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ 37 1. Зависимост на икономиката от природата 37 2. Причини за провеждане на екологосъобразно фирмено управление 53 3. Концепция на екологосъобразното фирмено управление 56 4. Екологосъобразно фирмено управление – изходни концепции 58 5. Екологосъобразността – ключов фактор за успех на фирмения мениджмънт 63 Глава трета: ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ 68 1. Показатели за характеристика на допълнителните разходи за екологизация 68 2. Управление на иновационни проекти за екологизация на фирмената дейност 69 3. Конкурентен неутралитет и възстановяване на конкурентоспособността чрез ценова диференциация 83 4. Фирмена екологизация и фирмена култура 89 Глава четвърта: СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ИЗБОР НА СТРАТЕГИИ ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ 102 1. Стратегическо управление 102 2. Стратегически анализ 113 3. SWOT анализ и избор на стратегии за екологизация 129 4. Екологизация в енергийния сектор 134 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 155 ЛИТЕРАТУРА 157 Резюме -