Година 2011, Брой 114

Дата на издаване

21.12.2011 г.

Съдържание

  • Иван Върбанов
    ЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
    Резюме: Този материал е опит да се разгледат логическите и методологическите проблеми в контекста на решаването на управленските проблеми и задачи, опит да се възроди прагматичното и синкретично разбиране на Аристотел за логиката като част от цялостното знание, която не е предназначена само за тесния професионален кръг на философите, ... ... Съдържание ПРЕГОВОР 9 Първа глава ЛОГИКАТА И НАУКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 11 1. Логиката като наука 11 2. Законите на логиката и принципите на управлението 23 3. Логиката и решаването на управленските проблеми 41 Втора глава ИНСТРУМЕНТАРИУМЪТ НА ЛОГИКАТА В УПРАВЛЕНСКАТА НАУКА 69 1. Понятието като форма на мисленето в управлението 69 2. Логическа правилност на управленското съждение 83 3. Формалнологическа база и специфика на управленските умозаключения 97 4. Роля на методите на познанието в управлението 128 5. Аргументация и управление 142 Трета глава ПРИЛОЖНИ СТРАНИ И ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ НА ЛОГИКАТА В УПРАВЛЕНИЕТО 164 1. Логиката формира правилно и свободно мислене 164 Казус 170 2. Проблемите трябва да стимулират позитивното мислене и задаването на конструктивни въпроси 171 Казус 177 3. Понятията се създават в резултат на практическото обобщение на сетивния опит 181 Задача за практическа работа 185 4. Организацията е система от логически структурирани процеси 186 Казус 194 5. Причините и следствията са характеристики на нашето мислене, а не на нашия свят 194 Задача за практическа работа 201 6. Парадоксите са характеристики на езика, а не на мисленето за света 201 Задача за практическа работа 204 Използвана литература 205 РЕЗЮМЕ Този материал е опит да се разгледат логическите и методологическите проблеми в контекста на решаването на управленските проблеми и задачи, опит да се възроди прагматичното и синкретично разбиране на Аристотел за логиката като част от цялостното знание, която не е предназначена само за тесния професионален кръг на философите, но и за ръководители, чиновници, юристи, политици. В изложението са включени също логико-методологически, логикопсихологически и изцяло психологически въпроси, проблеми от областта на логическата семантика, етиката на спора, спецификата на различни типове рационалност и други. Акцентът е поставен върху практическите възможности за функционирането на знанието от тези науки в сферата на управлението.