ЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Автори

Ключови думи
логика, управление, мислене, наука, закони на логиката, управленски проблем, понятие, съждение, умозаключение, метод, аргументация, организация, решение

Съдържание

ПРЕГОВОР 9

Първа глава

ЛОГИКАТА И НАУКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 11

1. Логиката като наука 11

2. Законите на логиката и принципите на управлението 23

3. Логиката и решаването на управленските проблеми 41

Втора глава

ИНСТРУМЕНТАРИУМЪТ НА ЛОГИКАТА В УПРАВЛЕНСКАТА НАУКА 69

1. Понятието като форма на мисленето в управлението 69

2. Логическа правилност на управленското съждение 83

3. Формалнологическа база и специфика на управленските умозаключения 97

4. Роля на методите на познанието в управлението 128

5. Аргументация и управление 142

Трета глава

ПРИЛОЖНИ СТРАНИ И ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ НА ЛОГИКАТА В УПРАВЛЕНИЕТО 164

1. Логиката формира правилно и свободно мислене 164

Казус 170

2. Проблемите трябва да стимулират позитивното мислене и задаването на конструктивни въпроси 171

Казус 177

3. Понятията се създават в резултат на практическото обобщение на сетивния опит 181

Задача за практическа работа 185

4. Организацията е система от логически структурирани процеси 186

Казус 194

5. Причините и следствията са характеристики на нашето мислене, а не на нашия свят 194

Задача за практическа работа 201

6. Парадоксите са характеристики на езика, а не на мисленето за света 201

Задача за практическа работа 204

Използвана литература 205

РЕЗЮМЕ

Този материал е опит да се разгледат логическите и методологическите проблеми в контекста на решаването на управленските проблеми и задачи, опит да се възроди прагматичното и синкретично разбиране на Аристотел за логиката като част от цялостното знание, която не е предназначена само за тесния професионален кръг на философите, но и за ръководители, чиновници, юристи, политици.

В изложението са включени също логико-методологически, логикопсихологически и изцяло психологически въпроси, проблеми от областта на логическата семантика, етиката на спора, спецификата на различни типове рационалност и други. Акцентът е поставен върху практическите възможности за функционирането на знанието от тези науки в сферата на управлението.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 212
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой