Година 2016, Брой 130

Дата на издаване

19.12.2016 г.

Съдържание

  • Диана Крумова
    АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
    JEL: M41
    Резюме: Приемането на нов Закон за счетоводството и изменени и допълнени Национални счетоводни стандарти от 1 януари 2016 г. е свързано с транспониране в националното счетоводно законодателство на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Основната цел на промените в новото счетоводно законодателство з ... ... Съдържание УВОД Глава първа ВЪПРОСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1. Проблеми на организацията на счетоводството в малките предприятия 1.1.1. Нови принципи и изисквания за организация на счетоводството 1.1.2. Същност и елементи на организацията на счетоводството в малките предприятия 1.1.3. Обхват на категорията малки предприятия 1.2. Възможности за моделиране на едностранното счетоводно записване в малките предприятия 1.3. Възможности за моделиране на двустранното счетоводно записване в малките предприятия Глава втора ВЪПРОСИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2.1. Основи на технологията на автоматизирано счетоводство в малките предприятия 2.2. Технология на автоматизирано двустранно счетоводно записване в малките предприятия 2.2.1. Настройване на системата при потребителя. Зареждане на счетоводната база 2.2.2. Текущо счетоводно отчитане 2.2.3. Периодично счетоводно отчитане 2.3. Технология на автоматизирано едностранно счетоводно записване в малките предприятия ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ Резюме Приемането на нов Закон за счетоводството и изменени и допълнени Национални счетоводни стандарти от 1 януари 2016 г. е свързано с транспониране в националното счетоводно законодателство на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Основната цел на промените в новото счетоводно законодателство за 2016 г. е осигуряването на облекчения за малките предприятия. Обект на изследване е счетоводството на малките предприятия при ръчна и автоматизирана обработка на информацията. В категорията малки предприятия се отнасят еднолични търговци с нетни приходи от продажби до 50 000 лв. и такива с нетни приходи до 200 000 лв., микропредприятия и малки предприятия по смисъла на новия счетоводен закон, за които са предвидени облекчения при текущото счетоводно отчитане, изготвянето и публикуването на финансовите отчети. Предмет на изследване са проблемите на организацията на счетоводството в малките предприятия, възможностите за моделиране на едностранното и двустранното счетоводно записване, както и основните положения и предимства на технологията на автоматизирано двустранно и едностранно счетоводно записване в малките предприятия.