АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автори

Ключови думи
малки предприятия, организация на счетоводството, технология на счетоводството, едностранно счетоводно записване, двустранно счетоводно записване, автоматизирано счетоводство

Съдържание

УВОД

Глава първа

ВЪПРОСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Проблеми на организацията на счетоводството в малките предприятия

1.1.1. Нови принципи и изисквания за организация на счетоводството

1.1.2. Същност и елементи на организацията на счетоводството в малките предприятия

1.1.3. Обхват на категорията малки предприятия

1.2. Възможности за моделиране на едностранното счетоводно записване в малките предприятия

1.3. Възможности за моделиране на двустранното счетоводно записване в малките предприятия

Глава втора

ВЪПРОСИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Основи на технологията на автоматизирано счетоводство в малките предприятия

2.2. Технология на автоматизирано двустранно счетоводно записване в малките предприятия

2.2.1. Настройване на системата при потребителя. Зареждане на счетоводната база

2.2.2. Текущо счетоводно отчитане

2.2.3. Периодично счетоводно отчитане

2.3. Технология на автоматизирано едностранно счетоводно записване в малките предприятия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯРезюме

Приемането на нов Закон за счетоводството и изменени и допълнени Национални счетоводни стандарти от 1 януари 2016 г. е свързано с транспониране в националното счетоводно законодателство на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Основната цел на промените в новото счетоводно законодателство за 2016 г. е осигуряването на облекчения за малките предприятия.

Обект на изследване е счетоводството на малките предприятия при ръчна и автоматизирана обработка на информацията. В категорията малки предприятия се отнасят еднолични търговци с нетни приходи от продажби до 50 000 лв. и такива с нетни приходи до 200 000 лв., микропредприятия и малки предприятия по смисъла на новия счетоводен закон, за които са предвидени облекчения при текущото счетоводно отчитане, изготвянето и публикуването на финансовите отчети.

Предмет на изследване са проблемите на организацията на счетоводството в малките предприятия, възможностите за моделиране на едностранното и двустранното счетоводно записване, както и основните положения и предимства на технологията на автоматизирано двустранно и едностранно счетоводно записване в малките предприятия.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 212
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой