Година 2017, Брой 135

Дата на издаване

19.12.2017 г.

Съдържание

  • Венцислав Перков
    ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА В БЪЛГАРИЯ
    Резюме: Замърсяването на околната среда е един от основните проблеми, стоящи пред държавните институции, предприятията и обществото. Събирането и повторното използване на създадените отпадъци е в основата на устойчивото развитие на цялата икономическа система. Целта на автора е да се разкрият проблемите и възможностите пред внедряван ... ... Съдържание Въведение 9 Глава първа. Теоретични аспекти на обратна логистика 11 1.1. Същност и предпоставки за възникване на обратната логистика 11 1.2. Обхват на обратната логистика 21 1.3. Дейности на обратната логистика и фактори, влияещи върху тях 29 Глава втора. Методологически инструментариум при изследване на обратната логистика 52 2.1. Конструиране на измервателния апарат за обратна логистика 52 2.2. Симулационни и емпирични методи за изследване на обратната логистика 66 2.3. Разработване на методология за изследване на обратната логистика в България 80 Глава трета. Анализ на проблемите и възможностите пред обратната логистика в България 89 3.1. Анализ на вътрешната среда на предприятието за внедряване на обратната логистика 89 3.2. Анализ на продукта, опаковката и причините за връщането им при внедряване на обратната логистика101 3.3. Анализ на външната среда и взаимоотношенията при внедряване на обратната логистика 117 3.4. Анализ на връзките и зависимостите при изследване на обратната логистика 124 Заключение 134 Използвани източници 136 Резюме Замърсяването на околната среда е един от основните проблеми, стоящи пред държавните институции, предприятията и обществото. Събирането и повторното използване на създадените отпадъци е в основата на устойчивото развитие на цялата икономическа система. Целта на автора е да се разкрият проблемите и възможностите пред внедряване на обратната логистика в българските предприятия. Обект на изследването са производствените и търговските предприятия от различни икономически сектори в България. Предмет на настоящото изследване са проблемите пред обратната логистика. Основната теза е, че внедряването на обратната логистика разкрива нерешените проблеми и новите възможности пред българските предприятия за по-ефективното използване на ресурсите и постигането на устойчив растеж. На тази база е проведено емпирично проучване посредством разпространение на анкетна карта до определен брой респонденти. Резултатите от практическото изследване открояват проблемите пред внедряването на об¬ратната логистика в България.