Година 2012, Брой 116

Дата на издаване

2.4.2012 г.

Съдържание

  • Маргарита Богданова
    СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
    Резюме: Целта на монографията е да се анализират политиките и да се очертаят бариерите и предизвикателствата пред страната за извършване на преход към икономика, базирана на знанието. Отстоява се тезата, че икономиката на знанието крие значителен потенциал за растеж, особенов страни и региони, които се отличават с ограничени ресурси. ... ... СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 11 Глава първа ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО – КЛЮЧОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 17 1. Знанието като фактор за производство 17 2. Връзка между знание и развитие 23 3. Модели за преход към икономика на знанието 27 3.1. Производствена функция 27 3.2. Модел на Световната банка 31 4. Методология на анализа на публичните политики 36 Глава втора ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО 47 1. Лисабонска стратегия 47 2. Стратегия “Европа 2020” 51 3. Европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението 55 4. Трансформиране на общностните политики в национални 61 Глава трета ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО 63 1. Национални политики и стратегии 63 1.1. Национална стратегия за учене през целия живот 64 1.2. Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г. 68 1.3. Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България 2009–2013 г. 69 2. Добри практики в обучението през целия живот 70 3. Изпълнение на политиките по образование и обучение 74 3.1. Институционална структура и организация 74 3.2. Финансово изпълнение 75 4. Предизвикателства и бариери пред България в областта на образованието и обучението 78 Глава четвърта ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 80 1. Ретроспективен анализ на научноизследователската и развойната дейност в Р България 80 2. Политики в областта на научните изследвания 89 3. Добри практики в развитието на НИРД 92 4. Предизвикателства и бариери пред България 94 Глава пета ИНОВАЦИОННИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ 97 1. Обхват на иновационните политики и стратегии 97 1.1. Национална иновационна стратегия 98 1.2. Регионални иновационни стратегии 102 2. Изпълнение на иновационните политики и стратегии 105 3. Предизвикателства и бариери пред България при изпълнение на иновационните стратегии 113 Глава шеста ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ 119 1. Национална иновационна система 119 2. Регионална иновационна система 127 2.1. Методология на анализа 127 2.2. Регионална иновационна система на област Русе 138 2.3. Мрежови анализ 143 Вместо заключение 156 Цитирана литература 159 Резюме Целта на монографията е да се анализират политиките и да се очертаят бариерите и предизвикателствата пред страната за извършване на преход към икономика, базирана на знанието. Отстоява се тезата, че икономиката на знанието крие значителен потенциал за растеж, особенов страни и региони, които се отличават с ограничени ресурси. Разгледани са въпроси, свързани с европейските и националните политики в триъгълника на знанието: образование и обучение, научни изследвания и иновации. Разработен е модел на иновационна система, като са очертани основните компоненти и ролята на иновационните посредници. Извършен е първият етап на мрежовия анализ по разработена от автора методика. Проблемните области на взаимодействие са визуализирани с помощта на подходящ софтуер. Изведени са графичните и аналитичните приложения на софтуера при описание на статистически и мрежови индикатори за изследване на свързаността в иновационните мрежи.