Година 2011, Брой 110

Дата на издаване

28.4.2011 г.

Съдържание

  • Елена Йорданова
    Управленски отношения и етични ценности
    JEL: А13, Z13
    Резюме: Съвременният мениджмънт се характеризира с развитието на нови концепции за управлението, отразяващи хуманизма и либерализацията във функционирането на социалните организации и в управленските подходи. Науката за управлението се стреми да обхваща глобалните процеси, да търси адекватни подходи, съвместяващи личните и организаци ... ... СЪДЪРЖАНИЕ Увод 9 Първа глава Човешкият фактор в управлението и етичните ценности 13 1.1. Исторически поглед за човешкия фактор и ефективността на управленския процес 13 1.2. Етични ценности и управление на човешкия фактор условията на глобализиращо се световно стопанство 19 1.3. Етични ценности и национална специфика 27 Втора глава Управленско общуване и етични ценности 33 2.1. Ценностни аспекти на ефективното управленско общуване 33 2.2. Предпоставки за наличието на ценностни измерения в управленското общуване 46 2.3. Водещи етични ценности в управленското общуване 51 Трета глава Етично-ценностен подход при реализацията на управленския процес 64 3.1. Етично-ценностни аспекти в съвременните управленски подходи 64 3.2. За същността на етично-ценностния подход 77 3.2.1. Проблеми на етично-ценностните измерения в съвременното управление 77 3.2.2. Необходимост от нов етично-ценностен подход в съвременното управление 79 Четвърта глава Организационна култура, етични ценности, етични кодекси 85 4.1. Същност и специфика на организационната култура 85 4.2. Етичните ценности – определящ компонент на организационната култура 108 4.3. Етичният кодекс – законосъобразна система от правила за етично поведение и изразител на организационната култура и ценности в икономическата практика 112 4.3.1. Етичен кодекс на АД 117 4.3.2. Етичен кодекс на държавния служител 122 Заключение 129 Използвана литература 130 Резюме Съвременният мениджмънт се характеризира с развитието на нови концепции за управлението, отразяващи хуманизма и либерализацията във функционирането на социалните организации и в управленските подходи. Науката за управлението се стреми да обхваща глобалните процеси, да търси адекватни подходи, съвместяващи личните и организационни ценности, с цел ефективност на управленския процес. В съвременните условия на пазарна конкуренция се откроява необходимостта от позитивни и градивни управленски отношения. Те са резултат от изработването и вземането на адекватни управленски решения, изискващи както научни познания и подход, така и съчетаване на различни компетентности. В икономическата практика това е възможно да се постигне чрез прилагане на индивидуален етично-ценностен подход от ръководители и лидери, който утвърждава екипната дейност. Характерните за съвместната дейност отговорност и етичност обаче все още са по-скоро изключение за управленската практика. Основната цел на новия подход е да помогне за разрешаването на етични дилеми, които са често явление в условията на непрекъснато променяща се социална среда, изискваща бързина и гъвкавост при вземането на управленски решения. Реализацията на етично-ценностния подход се осъществява чрез функционирането на етичните кодекси на организациите и по този начин се изгражда организационен климат на доверие, чувство за справедливост, обща удовлетвореност, позитивни управленски отношения. Двата основни компонента на новия подход – етиката и ценностите – гарантират водещата роля на организационната култура при определянето на дългосрочните стратегии за развитие на организациите.