Година 2017, Брой 136

Дата на издаване

19.12.2017 г.

Съдържание

  • Ваня Григорова
    МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ ОТ ФИРМИ: СЪСТОЯНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР
    Резюме: Настоящият монографичен труд представя идеи, свързани с маркетинговите мрежи от фирми в туристическия сектор в България – обект на проучването. Предмет на изследването са техните концептуални измерения, състоянието им и предложените процедури за вземане на стратегически решения от мрежите като цяло и от отделните туристически  ... ... СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 13 Първа глава. КОНЦЕПТУАЛНА ВРЪЗКА НА МРЕЖОВАТА ТЕОРИЯ И МАРКЕТИНГА 27 1.1. Генезис на явлението „мрежа” 27 1.1.1. Етимологичен, лингвистичен и философски произход на мрежите 28 1.1.2. Теории за възникване на мрежите в икономиката 31 1.1.3. Характеристика на мрежовите формирования в икономиката 41 1.2. Развитие на теорията за мрежите в маркетинга 57 1.2.1. Специфика на маркетинговите мрежи. Релацията „маркетинг в мрежите” и „мрежи в маркетинга” 57 1.2.2. Характеристики на маркетинговите мрежи 63 1.2.3. Концепции за маркетинговите мрежи 77 1.2.4. Позитивни ефекти за партньорите в маркетинговите мрежи 83 1.3. Икономически предпоставки и бариери за възникване на маркетингови мрежи в България 86 1.3.1. Условия на глобалната среда на бизнеса (макрорамка) 86 1.3.2. Вътрешнофирмени фактори за формиране на маркетингови мрежи 91 1.3.3. Ключови фактори за успех, бариери и недостатъци на маркетинговите мрежи 94 Втора глава. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ МРЕЖИ НА ПАЗАРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ 98 2.1.Особености на пазара на туристически услуги в България 98 2.1.1. Макрорамка за развитие на маркетингови мрежи в туризма 99 2.1.2. Маркетингова специфика на българския пазар на туристически продукти 104 2.1.3. Измерения на маркетинговите мрежи в туризма 116 2.2. Изменения в характеристиките на маркетинговите туристически мрежи в България за периода 2012-2016 г. 124 2.2.1. Специфика на маркетинговите мрежи от туристически организации 125 2.2.2. Профил на маркетинговите туристически мрежи 142 2.3. Ключови параметри на маркетинговите туристически мрежи 145 2.3.1. Идентифициране на участниците в маркетинговите туристически мрежи 145 2.3.2. Характеристика на връзките в маркетинговите туристически мрежи 150 2.3.3. Степен на централизация на маркетинговите туристически мрежи 153 2.3.4. Интензивност на връзките в маркетинговите туристически мрежи 154 2.3.5. Ефикасност на маркетинговите туристически мрежи 156 Трета глава. СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ МРЕЖИ 161 3.1. Стратегическа дименсия на маркетинговите туристически мрежи 161 3.1.1. Специфика на стратегическото управление на маркетинговите туристически мрежи 161 3.1.2. Стратегически решения в маркетинговите туристически мрежи 170 3.1.3. Стратегическо оценяване на маркетингова туристическа мрежа 174 3.2. Стратегически подходи за управление на маркетингова туристическа мрежа в България 176 3.2.1. Подходи за определяне на общата стратегия на маркетинговата туристическа мрежа 177 3.2.2. Процедури за изграждане на маркетингова мрежа в туризма 182 3.2.3. Подходи за вземане на стратегически решения от българска маркетингова туристическа мрежа 188 3.3. Стратегически решения за фирмено поведение в българските маркетингови туристически мрежи 193 3.3.1. Позитивна нагласа на туристическите фирми към стратегията „маркетингова мрежа” 193 3.3.2. Подходи за вземане на стратегически решения от туристическа фирма в маркетингова мрежа 196 3.3.3. Алтернативи за фирмено поведение според целта на участието в маркетингова туристическа мрежа 202 3.3.4. Стратегически решения за фирмено поведение при включване в маркетингова туристическа мрежа 206 3.4. Препоръки за прилагане процедурите за вземане на стратегически решения в маркетинговите туристически мрежи 220 Заключение 225 Използвани източници 227 Приложения 257 Резюме Настоящият монографичен труд представя идеи, свързани с маркетинговите мрежи от фирми в туристическия сектор в България – обект на проучването. Предмет на изследването са техните концептуални измерения, състоянието им и предложените процедури за вземане на стратегически решения от мрежите като цяло и от отделните туристически организации – партньори. Авторът се мотивира от актуалността на проблематиката, нуждата от доразвиване на връзката на мрежовата с маркетинговата парадигма и нейното проявление в българската бизнес практика. Логическото изграждане на концептуалните постановки преминава през изясняване произхода и характеристиките на мрежите като икономическо явление, тяхната маркетингова дименсия и предпоставките за възникване на маркетинговите мрежи. На тази основа, отчитайки съвременните измерения на българския туристически пазар, посредством проведени емпирични проучвания се изяснява спецификата на маркетинговите туристически мрежи, измерена чрез основни количествени и качествени параметри. Във връзка с това се предлагат вариантни процедури, които да послужат като практически приложим управленски инструмент на туристическите организации за вземане на стратегически решения, свързани с включване, изграждане или функциониране на такива мрежи.