Година 2015, Брой 125

Дата на издаване

27.5.2015 г.

Съдържание

  • Елена Йорданова
    УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ И УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕС
    JEL: A13, Z13
    Резюме: Съвременният мениджмънт се характеризира с развитието на нови концепции за управлението, отразяващи хуманизма и либерализацията в управленското общуване и в управленските подходи. Науката за управлението се стреми да обхваща глобалните процеси, да търси адекватни подходи, съвместяващи личните и организационните ценности, с це ... ... Съдържание Увод 7 Първа глава. Човешкият фактор в управленския процес 11 1.1. Исторически поглед за човешкия фактор и ефективността на управленския процес 11 1.2. Човешкият фактор в условията на глобализиращо се световно стопанство 17 1.3. Човешки фактор и национална специфика 25 Втора глава. Управленско общуване и управленски процес 31 2.1. Ценностни аспекти на ефективното управленско общуване 31 2.2. Предпоставки за наличието на ценностни измерения в управленското общуване 44 2.3. Основни ценностни характеристики, необходими за ефективно управленско общуване 48 Трета глава. Индивидуални фактори за постигане на ефективност в управленското общуване и устойчивост на управленския процес 61 3.1. Управленски умения. Методологически аспекти 61 3.2. Етично-ценностен управленски подход 81 Четвърта глава. Организационни фактори за постигане на ефективност в управленското общуване и устойчивост на управленския процес 100 4.1. Организационен климат 100 4.2. Организационна култура 103 4.3. Етични структури 137 Заключение 152 Цитирана и използвана литература 154 Резюме Съвременният мениджмънт се характеризира с развитието на нови концепции за управлението, отразяващи хуманизма и либерализацията в управленското общуване и в управленските подходи. Науката за управлението се стреми да обхваща глобалните процеси, да търси адекватни подходи, съвместяващи личните и организационните ценности, с цел ефективност на управленското общуване и устойчивост на управленския процес. В съвременните условия на пазарна конкуренция се откроява необходимостта от позитивни и градивни управленски отношения. Те са резултат от изработването и вземането на адекватни управленски решения, изискващи както научни познания и подход, така и съчетаване на различни компетентности и управленски умения. В икономическата практика се налага необходимостта от прилагане на етично-ценностен подход в управленското общуване, който утвърждава екипната дейност. По този начин се изгражда организационен климат на доверие, чувство за справедливост, обща удовлетвореност, позитивни управленски отношения. Утвърждава се водещата роля на организационната култура и на етичните структури при определянето на дългосрочните стратегии за развитие на организациите.