УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ И УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕС

Автори

Ключови думи
управленско общуване, управленски отношения, управленски умения, управленски подход, организационна култура, етични структури, управленски процес, човешки фактор, поведение

Съдържание

Увод 7

Първа глава. Човешкият фактор в управленския процес 11

1.1. Исторически поглед за човешкия фактор и ефективността на управленския процес 11

1.2. Човешкият фактор в условията на глобализиращо се световно стопанство 17

1.3. Човешки фактор и национална специфика 25

Втора глава. Управленско общуване и управленски процес 31

2.1. Ценностни аспекти на ефективното управленско общуване 31

2.2. Предпоставки за наличието на ценностни измерения в управленското общуване 44

2.3. Основни ценностни характеристики, необходими за ефективно управленско общуване 48

Трета глава. Индивидуални фактори за постигане на ефективност в управленското общуване и устойчивост на управленския процес 61

3.1. Управленски умения. Методологически аспекти 61

3.2. Етично-ценностен управленски подход 81

Четвърта глава. Организационни фактори за постигане на ефективност в управленското общуване и устойчивост на управленския процес 100

4.1. Организационен климат 100

4.2. Организационна култура 103

4.3. Етични структури 137

Заключение 152

Цитирана и използвана литература 154

Резюме

Съвременният мениджмънт се характеризира с развитието на нови концепции за управлението, отразяващи хуманизма и либерализацията в управленското общуване и в управленските подходи. Науката за управлението се стреми да обхваща глобалните процеси, да търси адекватни подходи, съвместяващи личните и организационните ценности, с цел ефективност на управленското общуване и устойчивост на управленския процес. В съвременните условия на пазарна конкуренция се откроява необходимостта от позитивни и градивни управленски отношения. Те са резултат от изработването и вземането на адекватни управленски решения, изискващи както научни познания и подход, така и съчетаване на различни компетентности и управленски умения. В икономическата практика се налага необходимостта от прилагане на етично-ценностен подход в управленското общуване, който утвърждава екипната дейност. По този начин се изгражда организационен климат на доверие, чувство за справедливост, обща удовлетвореност, позитивни управленски отношения. Утвърждава се водещата роля на организационната култура и на етичните структури при определянето на дългосрочните стратегии за развитие на организациите.

JEL Класификатор: A13, Z13
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 164
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой