Година 2023, Брой 148

Дата на издаване

20.7.2023 г.

Съдържание

  • Елица Петрова
    ПЕДАГОГИЧЕСКО МАЙСТОРСТВО В СВЕТА НА ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО
    Резюме: когато светът изглежда се движи все по-бързо по пътя на своята еволюция, можем да определим трансформациите в образователната система като динамични, разнообразни и нелинейни. Глобализацията на света и лесният достъп до огромни количества информация от всяка точка и по всяко време изправя преподавателите пред предизвикателствот ... ... Днес, когато светът изглежда се движи все по-бързо по пътя на своята еволюция, можем да определим трансформациите в образователната система като динамични, разнообразни и нелинейни. Глобализацията на света и лесният достъп до огромни количества информация от всяка точка и по всяко време изправя преподавателите пред предизвикателството да са винаги добре информирани относно постиженията и иновациите в преподаваните от тях науки. Динамичното навлизане на дигитализацията във всяка една област от нашия живот поставя допълнителни предизвикателства и формулира нови проблеми в учебния процес. Преподавателите вече не са хората, които из¬лизат пред учебната аудитория, за да прочетат поредната лекция. Те трябва да са модерни, информирани и иновативни и да използват достиженията на информационните технологии, за да осигурят непрекъснат и близък обмен на информация със своите обучаеми. Но каква е формата и организацията на един академичен курс, който да увеличи интереса на обучаемите по икономика и управление, и в същото време да служи като ефективен импулс за мотивация за учене? Отговор на този въпрос търсим в настоящата монография. СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР 7 ПЪРВА ГЛАВА. Въведение в света на икономиката, управлението и човешката сигурност 12 1. Социалната и поведенческа наука „Икономика“ 12 2. Поглед към управленската наука и практика 36 3. Мечтата за човешка сигурност 82 ОБОБЩЕНИЕ 103 ВТОРА ГЛАВА. По стъпките на процеса по предаване на социално ценен и личностно значим опит 105 1. Еволюция на науката за възпитанието, обучението и образованието 105 2. Учене – същност, съдържание и специфики 126 3. Обучението – единство между преподаване и учене 140 3.1. Учебен процес и методика на обучението 140 3.2. Пасивното обучение като част от традиционното обучение 147 3.3. Активно обучение и динамична учебна среда 152 ОБОБЩЕНИЕ 168 ТРЕТА ГЛАВА. Обучение в 21-ви век 170 1. Съвременно обучение и дигитална педагогика 170 2. Изграждане на педагогическо майсторство при преподаване на икономически и управленски знания 184 3. Примерни практики при обучението по икономически и управленски учебни дисциплини 194 3.1. Примерни практики при обучението по „Икономика“ 194 3.2. Примерни практики при обучението по „Основи на управлението“ 207 3.3. Примерни практики при обучението по „Организационно развитие“ 220 3.4. Примерни практики при обучението по „Управление на човешките ресурси“ 231 3.5. Примерни практики при обучението по „Управление на конфликти и кризисни ситуации“ 237 3.6. Примерни практики при обучението по „Стратегическо управление“ 248 3.7. Примерни практики при обучението по „Корпоративна социална отговорност“ 261 3.8. Примерни практики при обучението по „Мениджмънт на системите за сигурност“ 270 ОБОБЩЕНИЕ 278 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 279 ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 283 АВТОРЪТ 311