ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
обратна логистика, бариери пред внедряване, вътрешна среда, външна среда, продукт и опаковка.

Съдържание

Въведение 9

Глава първа. Теоретични аспекти на обратна логистика 11

1.1. Същност и предпоставки за възникване на обратната

логистика 11

1.2. Обхват на обратната логистика 21

1.3. Дейности на обратната логистика и фактори,

влияещи върху тях 29

Глава втора. Методологически инструментариум

при изследване на обратната логистика 52

2.1. Конструиране на измервателния апарат за обратна

логистика 52

2.2. Симулационни и емпирични методи за изследване

на обратната логистика 66

2.3. Разработване на методология за изследване на обратната логистика в България 80

Глава трета. Анализ на проблемите и възможностите

пред обратната логистика в България 89

3.1. Анализ на вътрешната среда на предприятието за внедряване на обратната логистика 89

3.2. Анализ на продукта, опаковката и причините за връщането им при внедряване на обратната логистика101

3.3. Анализ на външната среда и взаимоотношенията

при внедряване на обратната логистика 117

3.4. Анализ на връзките и зависимостите при изследване

на обратната логистика 124

Заключение 134

Използвани източници 136

Резюме

Замърсяването на околната среда е един от основните проблеми, стоящи пред държавните институции, предприятията и обществото. Събирането и повторното използване на създадените отпадъци е в основата на устойчивото развитие на цялата икономическа система.

Целта на автора е да се разкрият проблемите и възможностите пред внедряване на обратната логистика в българските предприятия. Обект на изследването са производствените и търговските предприятия от различни икономически сектори в България. Предмет на настоящото изследване са проблемите пред обратната логистика. Основната теза е, че внедряването на обратната логистика разкрива нерешените проблеми и новите възможности пред българските предприятия за по-ефективното използване на ресурсите и постигането на устойчив растеж. На тази база е проведено емпирично проучване посредством разпространение на анкетна карта до определен брой респонденти. Резултатите от практическото изследване открояват проблемите пред внедряването на об¬ратната логистика в България.

JEL Класификатор: М 11, Q 53, Q 56
Кодове на научна квалификация:
Страници: 160
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой