КОГНИТИВНА ТОПОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ

Автори

Ключови думи
когнитивна топология, управленска съвместимост, оптимално управленско поведение, когнитивни компетенции, управленски компетенции и подходи, когнитивни модели и подходи, управленски ситуации, устойчивост на управленския процес

Съдържание

Увод 9

Методологична база на когнитивната топология 13

Глава I

Теоретически анализ на когнитивните подходи и модели 17

1.1. Същност и инструменти на когнитивните модели и подходи 17

1.1.1. Системни когнитивни модели 20

1.1.2. Концептуални когнитивни модели 32

1.1.3. Интегрални когнитивни модели 36

1.2. Видове когнитивни подходи и управленско поведение 44

1.2.1. Познавателни когнитивни подходи 45

1.2.2. Личностни когнитивни подходи 47

1.2.3. Дейностни когнитивни подходи 55

Глава II

Индикатори на когнитивните подходи и модели

в управлението 64

2.1. Вертикална структура и анализ на когнитивните подходи 65

2.1.1. Поведенчески характеристики и черти

на двуполюсната структура на когнитивните подходи 66

2.1.2. Линеен анализ на двуполюсните когнитивни подходи 69

2.2. Хоризонтална структура и анализ на когнитивните

подходи и модели 101

2.2.1. Модел за обработка на новопостъпила информация 102

2.2.2. Взаимодействие между когнитивните

способности и когнитивните предпочитания 108

Глава III

Когнитивни подходи и устойчивост на управленския процес 116

3.1. Когнитивна съвместимост и управленско поведение 116

3.1.1. Критерии за когнитивна съвместимост 117

3.1.2. Хипотези за когнитивна съвместимост 122

3.1.2.1. Когнитивна съвместимост и човешки отношения 122

3.1.2.2. Когнитивна съвместимост и работна среда 141

3.1.2.3. Когнитивна съвместимост и управленски процеси 162

3.2. Управленски ситуации, когнитивна съвместимост

и управленско поведение 183

Заключение 202

Библиография 205РЕЗЮМЕ

В монографията се изследва ролята на когнитивните модели и подходи в управлението. Разглежда се взаимодействието между тях и се определя място им в процеса на формиране на устойчиво управленско поведение и фирмена стратегия. Разработва се нова управленска методология – Когнитивна топология, която помага да се кон-кретизират управленските цели и задачи и да се формира оптимално управленско поведение. Налага се тезата, че Когнитивната топология е в основата на приспособителните процеси на фирмата към динамично променящата се външна и вътрешна фирмена среда. Емпиричното про-учване на модела на Когнитивната топология и управленско поведение помага да се определи нейната значимост за развитието на бизнеса и управленската практика.

Когнитивната топология е система от когнитивни индикатори, която позволява на организацията да формира управленски цели и да инициира стратегически промени. Нейната задача е да определи оптималното управленско поведение в различни управленски ситуации. В монографията това се постига като се изследва равнището на съвместимост между дейностите протичащи в три основни управленски направления – човешки отношения, работна среда и управленски процеси. Ключово място при изграждането на Когнитивната топология се отрежда на поведенческите черти и характеристики. Те се методологичното ядро, което дава възможност да се формират управленските компетенции и подходи, които водят до оптимално поведение и устойчиви резултати в бизнеса.

JEL Класификатор: L16, L20, J24, L25, G33
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 214
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой