СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА КРЕДИТНАТА ДЕЙНОСТ В БАНКИТЕ

Автори

Ключови думи
-

Съдържание

УВОД 7

Глава първа. БАНКОВИЯТ КРЕДИТ КАТО ОБЕКТ

НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ 9

1.1. Теоретични аспекти на кредитните операции в търговските банки 9

1.2. Банковият кредит като финансов актив 26

1.3. Банковият кредит като разчет 43

1.4. Банковият кредит като обект на задбалансово счетоводно отчитане 55

Глава втора. ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 65

2.1. Необходимост от усъвършенстване на счетоводната система в търговските банки 65

2.2. Усъвършенстване на счетоводно-отчетния процес, свързан с разрешените банкови кредити 76

2.3. Усъвършенстване модела за счетоводно отчитане на предоставяните кредити от търговските банки и приетите обезпечения 81

2.4. Насоки за усъвършенстване на модела за счетоводно отчитане на приходите от банковите кредити 97

Глава трета. ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА КРЕДИТНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 107

3.1. Кредитният риск в търговските банки като обект на счетоводния анализ 107

3.2. Счетоводната политика и управлението на банковите кредитни операции 118

3.3. Счетоводството като източник на информация за анализ на кредитните банкови операции 133

3.4. Практикоприложни аспекти на счетоводния анализ на кредитните операции в търговските банки 144

3.4.1. Насоки за счетоводен анализ на кредитните операции в търговските банки 144

3.4.2. Счетоводен анализ на кредитната дейност на ТБ „ДСК” ЕАД и ТБ „ОББ” АД 161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 167

ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 169

ПРИЛОЖЕНИЯ 177

Резюме

-

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 188
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой