ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Автори

Ключови думи
риск от несъстоятелност, аналитични модели, финансов анализ, дискриминантен анализ

Чуждестранните модели за оценка на риска от несъстоятелност на предприятията са действен способ за прогнозиране на финан¬совото състояние, поради което те не би следвало директно да се из¬ключват от състава на използваните в България аналитични инструменти. Същевременно създаването им в социално-икономически условя, различни от българските, предполага, че не би трябвало и непосредствено да се прилагат без тяхното задълбочено и целенасочено изучаване. Подобни изслед¬вания допринасят за приложението на чуждестранни аналитични модели със сравнително по-високи прогностични възможности в техния ориги¬нален вид, за адаптирането на емпирични уравнения с по-ниски прогностични възможности към конкретна бизнес среда и за конструирането на нови модели. Така се обогатява теорията на финансовия анализ и се съз¬дават благоприятни условия за повишаване степента на сигурност при практи¬ческото оценяване на риска от несъстоятелност на предприятията.СЪДЪРЖАНИЕВЪВЕДЕНИЕ 9РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 15ГЛАВА I

РИСКЪТ ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ КАТО ОБЕКТ НА АНАЛИТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 15

1.1. Логическа база на оценката на риска от несъстоятелност

на предприятията 16

1.2. Макроикономически измерения на риска от несъстоятелност 26

1.3. Основни характеристики на риска от несъстоятелност 40ГЛАВА II

МЕТОДИЧЕСКИ АПАРАТ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 58

2.1. Аналитични подходи за оценка на риска от несъстоятелност 59

2.2. Селекция на аналитични модели за оценка на риска 70

2.3. Основни компоненти на аналитичните модели 81РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 96ГЛАВА III

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 96

3.1. Информационно осигуряване и технически инструменти при оценка на риска от несъстоятелност 97

3.1.1. Информационно осигуряване при оценка на риска 97

3.1.2. Технически инструменти при оценка на риска 102

3.2. Оценка на риска за обявени в несъстоятелност предприятия 108

3.3. Оценка на риска за финансово устойчиви предприятия 120ГЛАВА IV

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 130

4.1. Определяне на прогностичните възможности на аналитичните модели 131

4.2. Адаптиране на аналитични модели 138

4.2.1. Коригиране граничната стойност на интегрален показател 138

4.2.2. Модифициране на аналитичен модел чрез изменения

на тегловите коефициенти 142

4.3. Конструиране на аналитични модели 146

4.3.1. Конструиране на модели – фаза I 146

4.3.2. Конструиране на модели – фаза II 150ЗАКЛЮЧЕНИЕ 160

ЛИТЕРАТУРА 166

ПРИЛОЖЕНИЯ 169

JEL Класификатор: С53
Кодове на научна квалификация:
Страници: 176
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой