МЕНИДЖМЪНТЪТ НА 21 ВЕК: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОТГОВОРНОСТИ

Автори

Ключови думи
-

Съдържание

Въведение 9

Глава 1. Нови явления и тенденции в мениджмънта на променящата се организация 15

1.1. Диагностичен анализ на средата на съвременната организация 15

1.2. Пазарна ориентация и нови стратегии в силно конкурентна среда. Иновативно предприемачество 23

1.3. Концепцията за организационно развитие в контекста на мениджмънта на промяната 32

1.3.1. Нова трактовка на понятието „организационно развитие” 32

1.3.2. Развитие на съвременната концепция за организационно развитие като елемент

на мениджмънта на промяната 36

1.4. Управление на човешкия и социалния капитал на организацията в условията на глобализация на бизнеса 42

Глава 2. Интеркултурната комуникация – ценност и ключова компетентност на мениджмънта на ХХІ век 51

2.1. Необходимост от ново равнище в интеркултурното сътрудничество. Крос-културен мениджмънт 53

2.1.1. Контексти на интеркултурните контакти в глобализирания свят 53

2.1.2. Интеркултурни контакти на персонално и групово равнище. Особености. Примери

от деловия живот 57

2.1.3. Необходимост от крос-културен мениджмънт 59

2.2. Ефективната интеркултурна комуникация като ценност и ключова компетентност на съвременния мениджмънт. Компаративни анализи 62

2.2.1. Интеркултурна и/или междукултурна комуникация. Терминологични уточнения 63

2.2.2. Понятия в контекста на интеркултурната комуникация 65

2.2.3. Интеркултурната комуникация в определения и сравнения 79

2.3. Интеркултурна делова комуникация 85

2.3.1. Особености на интеркултурната делова комуникация 85

2.3.2. Особености на интеркултурната делова компютърно-медийна комуникация 87

Глава 3. Облачните и мобилните технологии в дейността на съвременната компания 92

3.1. Облачните технологии като инструмент за иновации и гъвкаво управление на бизнеса 92

3.2. Избор на модел на облачна технология в зависимост от специфичните изисквания на мениджмънта 97

3.3. Икономически аспекти, проблеми и тенденции в развитието на облачните технологии 103

3.4. Предимства на мобилните технологии и предпоставки за използването на мобилни решения в управлението

на бизнеса 107

3.5. Рискове, предизвикателства и тенденции в развитието на мобилния бизнес 117

Глава 4. Социалните медии като бизнес инструменти 124

4.1. Социалните медии – същност и основни характеристики 126

4.1.1. Web 2.0 – новата парадигма за развитие на Интернет 126

4.1.2. Социални медии 132

4.1.3. Социални мрежи 145

4.2. Социалните медии като бизнес среда 152

Заключение 173

Терминологичен речник 178

Използвана и цитирана литература 189

Резюме

-

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 200
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой