Година 2023, Брой 2

Дата на издаване

23.6.2023 г.

Съдържание

 • Методи Кънев
  ТОТАЛНИЯТ ФАКТОР НА ВСИЧКО ДОБРО – ВЪЗПИТАНИЯТ И ОБРАЗОВАН ЧОВЕК
  Резюме: тията се интерпретира проблемът, дефиниран като заглавие. От него зависи ефикасността на всяка друга дейност и гражданското ни поведение. Както в много страни то би могло да е реалност и у нас, ако държавното и частното субсидиране на научно-образователната дейност расте по-бързо от средните показатели за всичко останало и ак ... ... В статията се интерпретира проблемът, дефиниран като заглавие. От него зависи ефикасността на всяка друга дейност и гражданското ни поведение. Както в много страни то би могло да е реалност и у нас, ако държавното и частното субсидиране на научно-образователната дейност расте по-бързо от средните показатели за всичко останало и ако адекватно на него расте качеството й. Тази теза е защитена чрез концептуализирането на проблема съобразно днешния му контекст и чрез обяс¬нение на значението му за цялостното обществено развитие.
 • Юлиан Войнов
  МОДЕЛ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРЕС ТЕСТ ВЪРХУ ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ – АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
  Резюме: тоящата разработка е представен модел за изчисление на производствения разрив за получаване на циклично-изгладения бюджетен баланс (САВ) и върху така получения резултат е проведен стрес тест, като е упражнен шок върху стойностите на производствения разрив и е проследена реакцията на САВ чрез функцията на реакция от въздействието ... ... В настоящата разработка е представен модел за изчисление на производствения разрив за получаване на циклично-изгладения бюджетен баланс (САВ) и върху така получения резултат е проведен стрес тест, като е упражнен шок върху стойностите на производствения разрив и е проследена реакцията на САВ чрез функцията на реакция от въздействието (Impulse-Response Fuction) в EViews.
 • Ухинон Амин, Елхашими Зайнеб, Картоби Един
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ОТ СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИТОРИ ОТ МАРОКО В ПЕРИОДА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
  Резюме: енческата икономика обяснява важната роля на поведенческите и психологически детерминанти за изясняването на инвестиционни решения и пазарни аномалии. Настоящето изследване има за цел да проучи поведението на социално-отговорните индивидуални инвеститори в Мароко в периода на кризата с COVID-19. То има принос към съществуващата  ... ... Поведенческата икономика обяснява важната роля на поведенческите и психологически детерминанти за изясняването на инвестиционни решения и пазарни аномалии. Настоящето изследване има за цел да проучи поведението на социално-отговорните индивидуални инвеститори в Мароко в периода на кризата с COVID-19. То има принос към съществуващата литература за поведенческа икономика в контекста на Мароко. За тази цел проведохме проучване сред социално отговорни инвеститори в Мароко след началната фаза на пандемията в периода август - октомври 2022 г. Събраните чрез анкетно проучване данни бяха използвани за идентифициране на психологическите аспекти, които могат да повлияят на инвестиционните решения на социално отговорните ин¬веститори. За изчисляване на резултатите за алфата на Кронбах (Cronbach Alpha), факторния анализ, дескриптивния анализ, и множествената регресия беше използван софтуерния пакет SPSS 21. Настоящата статия има за цел да изследва психологическите особености на поведението в отговор на страх, склонност към риск, възприемане на риска, безпокойство от нестабилност на пазара, стадно поведение и въздействие на актуализациите на ваксинацията. Получените резултати показват, че по време на пан¬демията от COVID-19 поведенческите реакции на страх, безпокойство от нестабилност на пазара, склонност към поемане на риск и стадно поведение са повлияли на вземането на решения от страна на социално отговорни инвеститори в Мароко.
 • Любомир Любенов, Анелия Любенова
  БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ АГРОПАЗАРИ – ВЕЛИЧИНА, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ
  Резюме: е установяване на размерите, структурата и тен¬денциите на финансиране на българския агробизнес. Подобряването на ликвидността и обращаемостта на краткотрайните активи на стопанствата е водеща и първостепенна цел, защото тя подобрява и рентабилността. Това налага диверсифициране на източниците и инструментите за оборотно финанс ... ... Целта е установяване на размерите, структурата и тен¬денциите на финансиране на българския агробизнес. Подобряването на ликвидността и обращаемостта на краткотрайните активи на стопанствата е водеща и първостепенна цел, защото тя подобрява и рентабилността. Това налага диверсифициране на източниците и инструментите за оборотно финансиране – кредит, лизинг, факторинг, форфейтинг и др. На микро- и макрониво трябва да се подобри информационното осигуряване за цели¬те на финансовото управление, за по-добър достъп до публични и фирмени финансови агропазари на краткосрочни и дългосрочни средства. Публичните финансови агропазари в България нарастват устойчиво от над 1 млрд. лв./год. през първия референтен период на общата аграрна политика на ЕС 2007–2013 год. до 4 млрд. лв./год. в края на периода 2014–2020 год. Те имат роля и за генериране на реципрочно фирмено финансиране от над 3 млрд. лв./год. или общо над 7 млрд. лв./год. В структурно отношение краткосрочното финансиране заема над 2/3 до 3/4 от общото.
 • Росен Колев
  ИНДУСТРИЯ 4.0 И KAIZEN COSTING 4.0 – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА
  JEL: M41, L60
  Резюме: нието на управленското счетоводство и на систе¬мите за управление на разходите е все по-значимо за промишлените пред-приятия. В условията на четвърта индустриална революция управленските системи на икономическите субекти е необходимо да се адаптират към новата икономическа обстановка. В настоящата научна разработка е направен оп ... ... Значението на управленското счетоводство и на систе¬мите за управление на разходите е все по-значимо за промишлените пред-приятия. В условията на четвърта индустриална революция управленските системи на икономическите субекти е необходимо да се адаптират към новата икономическа обстановка. В настоящата научна разработка е направен опит да се представи влиянието на Индустрия 4.0 върху конкретна система за управление на разходите – Kaizen costing. Наред с това се представят възможностите за приложението на Индустрия 4.0 и Kaizen costing в кръговата икономика, превърнала се в основен икономически ракурс за страните от ЕС.