ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ОТ СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИТОРИ ОТ МАРОКО В ПЕРИОДА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Автори

Ключови думи
психологически фактори; инвестиционно решение; здравна криза; COVID-19

Поведенческата икономика обяснява важната роля на поведенческите и психологически детерминанти за изясняването на инвестиционни решения и пазарни аномалии. Настоящето изследване има за цел да проучи поведението на социално-отговорните индивидуални инвеститори в Мароко в периода на кризата с COVID-19. То има принос към съществуващата литература за поведенческа икономика в контекста на Мароко. За тази цел проведохме проучване сред социално отговорни инвеститори в Мароко след началната фаза на пандемията в периода август - октомври 2022 г. Събраните чрез анкетно проучване данни бяха използвани за идентифициране на психологическите аспекти, които могат да повлияят на инвестиционните решения на социално отговорните ин¬веститори. За изчисляване на резултатите за алфата на Кронбах (Cronbach Alpha), факторния анализ, дескриптивния анализ, и множествената регресия беше използван софтуерния пакет SPSS 21. Настоящата статия има за цел да изследва психологическите особености на поведението в отговор на страх, склонност към риск, възприемане на риска, безпокойство от нестабилност на пазара, стадно поведение и въздействие на актуализациите на ваксинацията. Получените резултати показват, че по време на пан¬демията от COVID-19 поведенческите реакции на страх, безпокойство от нестабилност на пазара, склонност към поемане на риск и стадно поведение са повлияли на вземането на решения от страна на социално отговорни инвеститори в Мароко.

JEL Класификатор: G41, G40, G11, E71
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ТОТАЛНИЯТ ФАКТОР НА ВСИЧКО ДОБРО – ВЪЗПИТАНИЯТ И ОБРАЗОВАН ЧОВЕК

    В статията се интерпретира проблемът, дефиниран като заглавие. От него зависи ефикасността на всяка друга дейност и гражданското ни поведение. Както в много страни то би могло да е реалност и у нас, ако държавното и частното субсидиране на научно-образователната дейност расте по-бързо от средните показатели за всичко останало и ако адекватно на ...

  • ИНДУСТРИЯ 4.0 И KAIZEN COSTING 4.0 – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

    Значението на управленското счетоводство и на систе¬мите за управление на разходите е все по-значимо за промишлените пред-приятия. В условията на четвърта индустриална революция управленските системи на икономическите субекти е необходимо да се адаптират към новата икономическа обстановка. В настоящата научна разработка е направен опит да се ...

  • МОДЕЛ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРЕС ТЕСТ ВЪРХУ ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ – АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

    В настоящата разработка е представен модел за изчисление на производствения разрив за получаване на циклично-изгладения бюджетен баланс (САВ) и върху така получения резултат е проведен стрес тест, като е упражнен шок върху стойностите на производствения разрив и е проследена реакцията на САВ чрез функцията на реакция от въздействието ...