МОДЕЛ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРЕС ТЕСТ ВЪРХУ ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ – АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

Автори

Ключови думи
публични финанси, производствен разрив, циклично-изгладен бюджетен баланс, стрес тест, функция на реакция от въздействието

В настоящата разработка е представен модел за изчисление на производствения разрив за получаване на циклично-изгладения бюджетен баланс (САВ) и върху така получения резултат е проведен стрес тест, като е упражнен шок върху стойностите на производствения разрив и е проследена реакцията на САВ чрез функцията на реакция от въздействието (Impulse-Response Fuction) в EViews.

JEL Класификатор: H62, H68, С52, С58
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ОТ СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИТОРИ ОТ МАРОКО В ПЕРИОДА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

    Поведенческата икономика обяснява важната роля на поведенческите и психологически детерминанти за изясняването на инвестиционни решения и пазарни аномалии. Настоящето изследване има за цел да проучи поведението на социално-отговорните индивидуални инвеститори в Мароко в периода на кризата с COVID-19. То има принос към съществуващата литература за ...

  • ИНДУСТРИЯ 4.0 И KAIZEN COSTING 4.0 – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

    Значението на управленското счетоводство и на систе¬мите за управление на разходите е все по-значимо за промишлените пред-приятия. В условията на четвърта индустриална революция управленските системи на икономическите субекти е необходимо да се адаптират към новата икономическа обстановка. В настоящата научна разработка е направен опит да се ...

  • БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ АГРОПАЗАРИ – ВЕЛИЧИНА, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ

    Целта е установяване на размерите, структурата и тен¬денциите на финансиране на българския агробизнес. Подобряването на ликвидността и обращаемостта на краткотрайните активи на стопанствата е водеща и първостепенна цел, защото тя подобрява и рентабилността. Това налага диверсифициране на източниците и инструментите за оборотно финансиране – ...