ИНДУСТРИЯ 4.0 И KAIZEN COSTING 4.0 – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
управленско счетоводство, Индустрия 4.0, Kaizen 4.0, кръгова икономика, системи за управление на разходите, разходи

Значението на управленското счетоводство и на систе¬мите за управление на разходите е все по-значимо за промишлените пред-приятия. В условията на четвърта индустриална революция управленските системи на икономическите субекти е необходимо да се адаптират към новата икономическа обстановка. В настоящата научна разработка е направен опит да се представи влиянието на Индустрия 4.0 върху конкретна система за управление на разходите – Kaizen costing. Наред с това се представят възможностите за приложението на Индустрия 4.0 и Kaizen costing в кръговата икономика, превърнала се в основен икономически ракурс за страните от ЕС.

JEL Класификатор: M41, L60
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРЕС ТЕСТ ВЪРХУ ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ – АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

    В настоящата разработка е представен модел за изчисление на производствения разрив за получаване на циклично-изгладения бюджетен баланс (САВ) и върху така получения резултат е проведен стрес тест, като е упражнен шок върху стойностите на производствения разрив и е проследена реакцията на САВ чрез функцията на реакция от въздействието ...

  • БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ АГРОПАЗАРИ – ВЕЛИЧИНА, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ

    Целта е установяване на размерите, структурата и тен¬денциите на финансиране на българския агробизнес. Подобряването на ликвидността и обращаемостта на краткотрайните активи на стопанствата е водеща и първостепенна цел, защото тя подобрява и рентабилността. Това налага диверсифициране на източниците и инструментите за оборотно финансиране – ...

  • ТОТАЛНИЯТ ФАКТОР НА ВСИЧКО ДОБРО – ВЪЗПИТАНИЯТ И ОБРАЗОВАН ЧОВЕК

    В статията се интерпретира проблемът, дефиниран като заглавие. От него зависи ефикасността на всяка друга дейност и гражданското ни поведение. Както в много страни то би могло да е реалност и у нас, ако държавното и частното субсидиране на научно-образователната дейност расте по-бързо от средните показатели за всичко останало и ако адекватно на ...