Година 2022, Брой 3

Дата на издаване

23.9.2022 г.

Съдържание

 • Вениамин Тодоров
  ЕКЗОГЕННИТЕ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ШОКОВЕ КАТО СЪВРЕМЕННИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА БИЗНЕС ЦИКЪЛА
  Резюме: дването се фокусира върху екзогенните макроикономически шокове, проверявайки хипотеза, че те влияят на съвременната динамика на бизнес цикъла по начин, който се простира отвъд COVID-19 пандемията и военния конфликт в Украйна. Анализира се съвременното проявление на три ключови типа екзогенни шокове – здравните шокове, петролните ... ... Изследването се фокусира върху екзогенните макроикономически шокове, проверявайки хипотеза, че те влияят на съвременната динамика на бизнес цикъла по начин, който се простира отвъд COVID-19 пандемията и военния конфликт в Украйна. Анализира се съвременното проявление на три ключови типа екзогенни шокове – здравните шокове, петролните ценови шокове и природните бедствия. Изследването показа немалко доказателства за верността на посоченото твърдение и поради това заключението е, че хипотезата се потвърждава. Трите вида екзогенни шокове имат важна роля не само в последните две години, но и по отношение на един по-разширен съвременен период.
 • Калоян Паргов
  ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ
  JEL: Q32, Q43
  Резюме: ийният баланс е ключов за националните икономики статистически отчет. Стратегическият анализ на Енергийния баланс на Република България за периода 2006–2020 год. позволява извеждане на ключови тенденции за определяне на приоритетите за развитие на инфраструктурата за производство, пренос, потребление, междусистемен обмен и разши ... ... Енергийният баланс е ключов за националните икономики статистически отчет. Стратегическият анализ на Енергийния баланс на Република България за периода 2006–2020 год. позволява извеждане на ключови тенденции за определяне на приоритетите за развитие на инфраструктурата за производство, пренос, потребление, междусистемен обмен и разширяване дела на възобновяемите източници. Изследването е в две основни части, като първата е с фокус методиката на съставяне на Енергийния баланс като статистически документ със съответни еволюционни характеристики и структурни компоненти; втората включва вербално-графично представяне динамиката на основни компоненти и показатели на Енергийния баланс на Република България. В резултат са илюстрирани годишни темпове на изменение за 15-годишен период, уравнения на линии на единична регресия и коефициенти на детерминация. В заключението са изведени обобщения и изводи със стратегически за енергийната система характер.
 • Николай Тодоров
  ЯПОНСКИЯТ МОДЕЛ НА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА
  Резюме: тоящата разработка разглеждаме най-съществените моменти за напредъка на Япония по внедряване и налагане принципите на кръговата икономика, както и причините и следствията за възникване и развитие на кръговия ресурсоспестяващ модел в страната. Обозначаваме екологизирането на икономическия им модел на икономика, връзката му с чов ... ... В настоящата разработка разглеждаме най-съществените моменти за напредъка на Япония по внедряване и налагане принципите на кръговата икономика, както и причините и следствията за възникване и развитие на кръговия ресурсоспестяващ модел в страната. Обозначаваме екологизирането на икономическия им модел на икономика, връзката му с човешкото здраве и съвременните нужди и потребности на съвременното ни общество. Маркираме ролята на японската нормативна уредба в нейния систематичен характер, водещ към налагането на модели на цикличност на екологизирания икономически модел; политиките на засилване на публично-частните партньорства с цел насърчаване на кръговата иконо¬мика сред широк кръг от заинтересовани страни. Засягаме прилагането в Япония на международен стандарт ISO14001. В разработката също така са изведени и няколко показателни успешно приложени кръгови бизнес модела от японски компании.
 • Петя Коралова Ножарова, Щерьо Ножаров
  ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
  JEL: R49, J24
  Резюме: ледването се проучват ефектите от пандемията, свързана с COVID 19, върху процеса на дигитализация на човешките ресурси при управлението на инфраструктурни обекти в областта на транспортния сектор. Също така се разглежда дилемата между цел №8 на UN SDG за висока заетост на населението и дигитализацията на процесите и управлението ... ... В изследването се проучват ефектите от пандемията, свързана с COVID 19, върху процеса на дигитализация на човешките ресурси при управлението на инфраструктурни обекти в областта на транспортния сектор. Също така се разглежда дилемата между цел №8 на UN SDG за висока заетост на населението и дигитализацията на процесите и управлението на човешките ресурси. Те ще изискват ползване само на висококвалифициран персонал и по-малко човешки фактор. Тези процеси могат да увеличат производителността на труда и икономическия растеж за сметка на негативни ефекти върху съвкупното търсене, социалното неравенство и заетостта.
 • Росен Колев
  АЛТЕРНАТИВЕН ПОДХОД ЗА ОТЧИТАНЕ ПОДПОМАГАНЕТО ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  JEL: M41, L60
  Резюме: тващите цени на основните производствени ресурси доведоха до общоевропейска политика в подкрепа на икономическите субекти. Установените механизми засягат и консумираната електроенергия от небитовите крайни потребители. Промишленият сектор в България е енергоемък и отчитането на разходите за електроенергия и подпомагането за висо ... ... Нарастващите цени на основните производствени ресурси доведоха до общоевропейска политика в подкрепа на икономическите субекти. Установените механизми засягат и консумираната електроенергия от небитовите крайни потребители. Промишленият сектор в България е енергоемък и отчитането на разходите за електроенергия и подпомагането за високите ѝ цени придобиват съществено значение поради прякото влияние върху себестойността и продажната цена на оказаните услуги и произведената продукция. Разработването на алтернативен подход за отчитане на подкрепа за промишлени предприятия помага за вземането на оперативни, стратегически и тактически решения относно дейността.