Година 2014, Брой 4

Дата на издаване

29.12.2014 г.

Съдържание

 • Атанас Дамянов
  Възможни ефекти при политически ходове в европейската търговия
  JEL: F00, F01, F1
  Резюме: ящето изследване е развито в три части. В първата част са представени същностни, семантични и синонимни характерис¬тики на поня¬тието „ефект”. Направени са изводи, че почти всеки ефект произтича от опре¬делена теория от различните клонове на науката. Във втората част са очертани възможни показатели за измерване влиянието на поли ... ... Настоящето изследване е развито в три части. В първата част са представени същностни, семантични и синонимни характерис¬тики на поня¬тието „ефект”. Направени са изводи, че почти всеки ефект произтича от опре¬делена теория от различните клонове на науката. Във втората част са очертани възможни показатели за измерване влиянието на политически ходове в евро¬пейската търговия. Конструирана е тривек¬торна матрица, която включва: поли¬тически решения, големина на дър¬жавата и показатели/ефекти. В третата част са конкретизирани тези ефекти въз основа на взаимни санкции, а именно: ефек¬тите на дохода, на бумеранга и т.н. Предложени са възможни сценарии за възс-тановяване архитектурата на европейската търговия, изграждана в последните 25 години.
 • Х. Благойчева
  Адаптиране на обезщетенията за безработица към икономическия цикъл
  Резюме: ботицата, като социално-икономическо явление, е обективно присъща за всяка пазарна икономика. Обезщетенията, които се изплащат на безработните лица, осигуряват доходи за индивидите, останали без работа и възможност за колективно понасяне на тежестта на риска. Щедростта им може да повлияе върху стимулите за търсене и започване на ... ... Безработицата, като социално-икономическо явление, е обективно присъща за всяка пазарна икономика. Обезщетенията, които се изплащат на безработните лица, осигуряват доходи за индивидите, останали без работа и възможност за колективно понасяне на тежестта на риска. Щедростта им може да повлияе върху стимулите за търсене и започване на работа, както и върху продължителността на безработицата. Затова те могат да играят роля на вграден икономически стабилизатор, съобразен със съответния икономически ци¬къл. В статията се търсят моментите „за” или „против” и изследва доколко успешно обезщетенията за безработица в Европа и България изпълняват ролята на вградени автоматични стабилизатори.
 • Людмил Кръстев
  Класиране на българските публични компании от банковия и застрахователния сектор
  JEL: G21, G22
  Резюме: ктиката съществуват различни критерии, по които българските публични компании могат да бъдат класирани. Публичните дружества най-често се класират според тяхната пазарна капитализация и реализиран оборот (стойностен размер на сделките с акциите на съответната компания). В настоящата статия е предложен още един критерий, по който ... ... В практиката съществуват различни критерии, по които българските публични компании могат да бъдат класирани. Публичните дружества най-често се класират според тяхната пазарна капитализация и реализиран оборот (стойностен размер на сделките с акциите на съответната компания). В настоящата статия е предложен още един критерий, по който могат да бъдат класирани българските публични компании. Този критерий е доходността, постигната от акциите на публичните дружества. В статията е направен сравнителен анализ на доходността на акциите на български публични компании от застрахователния и банковия сектор.
 • Йордан Нейков
  Проблеми пред Европейския съюз – SWOT анализ
  JEL: F15, F51
  Резюме: е реалности, пред които е изправен Европейският съюз в началото на XXI век го поставиха в една непредсказуема среда на криза, геопо-литически конфликти и свръхзадлъжнялост. Тези условия забавиха темповете на развитие и доведоха на практика до икономически застой на територията на Европейския съюз – със скромен растеж на БВП през ... ... Новите реалности, пред които е изправен Европейският съюз в началото на XXI век го поставиха в една непредсказуема среда на криза, геопо-литически конфликти и свръхзадлъжнялост. Тези условия забавиха темповете на развитие и доведоха на практика до икономически застой на територията на Европейския съюз – със скромен растеж на БВП през 2013 г. и слаба инфлация. Европейският съюз е изправен пред редица вътрешни трудности и немалко заплахи от външната среда. По тази причина е налице необходимост от изготвянето на анализ, отчитащ както вътрешното състояние на Европейския съюз, така и външната среда, която се характеризира с особена сложност и динамичност в периода 2008 – 2014 г.
 • Г. Тахов
  Актуални проблеми на финансовия мениджмънт на трансграничните инфраструктурни проекти
  Резюме: на статията е да представи в критичен план актуалните проблеми, базисните модели и влияещите фактори за развитие на компетенции за финансово управление на трансгранични инфраструктурни проекти като цяло и в частност – за създаване на транспортна свързаност между България и Румъния като страни-членки на ЕС. Статията е структури ... ... Целта на статията е да представи в критичен план актуалните проблеми, базисните модели и влияещите фактори за развитие на компетенции за финансово управление на трансгранични инфраструктурни проекти като цяло и в частност – за създаване на транспортна свързаност между България и Румъния като страни-членки на ЕС. Статията е структурирана в три основни части. В първата част фокусът е върху факторните модели за финансов мениджмънт на инфраструктурни проекти. Втората част развива идеи за групиране и систематизиране на проблемите пред инфраструктурните трансгранични проекти за транс-портна свързаност. Третата част представя синтезиран емпиричен анализ на проекта „Дунав мост 2: Видин – Калафат” като успешен пример за трансграничен проектен мениджмънт.