Актуални проблеми на финансовия мениджмънт на трансграничните инфраструктурни проекти

Автори

Ключови думи
финансов мениджмънт, трансгранични проекти, транспортна инфраструктура

Целта на статията е да представи в критичен план актуалните проблеми, базисните модели и влияещите фактори за развитие на компетенции за финансово управление на трансгранични инфраструктурни проекти като цяло и в частност – за създаване на транспортна свързаност между България и Румъния като страни-членки на ЕС. Статията е структурирана в три основни части. В първата част фокусът е върху факторните модели за финансов мениджмънт на инфраструктурни проекти. Втората част развива идеи за групиране и систематизиране на проблемите пред инфраструктурните трансгранични проекти за транс-портна свързаност. Третата част представя синтезиран емпиричен анализ на проекта „Дунав мост 2: Видин – Калафат” като успешен пример за трансграничен проектен мениджмънт.

JEL Класификатор: F21; F36; H87
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Класиране на българските публични компании от банковия и застрахователния сектор

    В практиката съществуват различни критерии, по които българските публични компании могат да бъдат класирани. Публичните дружества най-често се класират според тяхната пазарна капитализация и реализиран оборот (стойностен размер на сделките с акциите на съответната компания). В настоящата статия е предложен още един критерий, по който могат да ...

  • Проблеми пред Европейския съюз – SWOT анализ

    Новите реалности, пред които е изправен Европейският съюз в началото на XXI век го поставиха в една непредсказуема среда на криза, геопо-литически конфликти и свръхзадлъжнялост. Тези условия забавиха темповете на развитие и доведоха на практика до икономически застой на територията на Европейския съюз – със скромен растеж на БВП през 2013 г. и ...

  • Възможни ефекти при политически ходове в европейската търговия

    Настоящето изследване е развито в три части. В първата част са представени същностни, семантични и синонимни характерис¬тики на поня¬тието „ефект”. Направени са изводи, че почти всеки ефект произтича от опре¬делена теория от различните клонове на науката. Във втората част са очертани възможни показатели за измерване влиянието на политически ходове ...