Възможни ефекти при политически ходове в европейската търговия

Автори

Ключови думи
ефекти, санкции, ембарго, тривекторна матрица, двупосочни санкции, ефекти на дохода, на бумеранга, на изтласкването

Настоящето изследване е развито в три части. В първата част са представени същностни, семантични и синонимни характерис¬тики на поня¬тието „ефект”. Направени са изводи, че почти всеки ефект произтича от опре¬делена теория от различните клонове на науката. Във втората част са очертани възможни показатели за измерване влиянието на политически ходове в евро¬пейската търговия. Конструирана е тривек¬торна матрица, която включва: поли¬тически решения, големина на дър¬жавата и показатели/ефекти. В третата част са конкретизирани тези ефекти въз основа на взаимни санкции, а именно: ефек¬тите на дохода, на бумеранга и т.н. Предложени са възможни сценарии за възс-тановяване архитектурата на европейската търговия, изграждана в последните 25 години.

JEL Класификатор: F00, F01, F1
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Актуални проблеми на финансовия мениджмънт на трансграничните инфраструктурни проекти

    Целта на статията е да представи в критичен план актуалните проблеми, базисните модели и влияещите фактори за развитие на компетенции за финансово управление на трансгранични инфраструктурни проекти като цяло и в частност – за създаване на транспортна свързаност между България и Румъния като страни-членки на ЕС. Статията е структурирана в три ...

  • Проблеми пред Европейския съюз – SWOT анализ

    Новите реалности, пред които е изправен Европейският съюз в началото на XXI век го поставиха в една непредсказуема среда на криза, геопо-литически конфликти и свръхзадлъжнялост. Тези условия забавиха темповете на развитие и доведоха на практика до икономически застой на територията на Европейския съюз – със скромен растеж на БВП през 2013 г. и ...

  • Адаптиране на обезщетенията за безработица към икономическия цикъл

    Безработицата, като социално-икономическо явление, е обективно присъща за всяка пазарна икономика. Обезщетенията, които се изплащат на безработните лица, осигуряват доходи за индивидите, останали без работа и възможност за колективно понасяне на тежестта на риска. Щедростта им може да повлияе върху стимулите за търсене и започване на работа, както ...