Година 2018, Брой 1

Дата на издаване

21.3.2018 г.

Съдържание

 • Людмил Кръстев
  ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛИНГ ВЪВ ФИРМАТА
  JEL: G21, G22
  Резюме: совият контролинг подпомага мениджърите на фирмата при вземане на правилни управленски решения. Контролингът като процес включва действията по планиране, контрол и анализ. Планирането се свързва с поставянето на целите и разработването на плановите бюджети, контролът – с констатиране на отклоненията от целите, а анализът – с раз ... ... Финансовият контролинг подпомага мениджърите на фирмата при вземане на правилни управленски решения. Контролингът като процес включва действията по планиране, контрол и анализ. Планирането се свързва с поставянето на целите и разработването на плановите бюджети, контролът – с констатиране на отклоненията от целите, а анализът – с разкриването на причините за тези отклонения. Централно място във финансовия контролинг заема информационната система. Тя включва система от показатели и водещ показател, който се приема като цел. Ролята на информационната система в контролинга е да свърже действията по планиране, контрол и анализ. В статията информационната система на финансовия контролинг е приложена в конкретна фирма – застрахователно дружество, опериращо в бранша „Общо застраховане“.
 • Щерьо Ножаров
  ТРАНЗАКЦИОННИ РАЗХОДИ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЕС
  JEL: L14, Q53
  Резюме: ледването се идентифицират институционални дефекти на действащия модел на управление на отпадъците в ЕС. Анализът е фокусиран върху икономическия модел на „разширена отговорност на производителя“ и колективните системи за управление на отпадъците. Целта на изследването е създаване на модел за измерване на транзакционните разходи ... ... В изследването се идентифицират институционални дефекти на действащия модел на управление на отпадъците в ЕС. Анализът е фокусиран върху икономическия модел на „разширена отговорност на производителя“ и колективните системи за управление на отпадъците. Целта на изследването е създаване на модел за измерване на транзакционните разходи при дейността на организациите по оползотворяване на отпадъци. Моделът е тестван чрез анализ на българските колективни системи за управление на отпадъците, които прилагат законодателството на ЕС от 10 години. Избран е отпадъчният поток на отработените масла и излезлите от употреба нефтопродукти заради неговата икономическа важност и малкото изследвания, които го анализират. Повечето изследвания до момента разглеждат основно отпадъците от опаковки, смесените битови отпадъци или излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Въздействието на изследването е насочено към подпомагане на процеса за създаване на „кръгова икономика“ в ЕС стартирал през 2015 г.
 • Цветелин Тодоров Борисов
  НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МОБИЛНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА
  Резюме: ящото изследване се фокусира върху приноса на мобилните информационни технологии за развитието на туризма в България. Те помагат за подобряване на методите и механизмите, които се прилагат за събиране, обработване, анализ, съхраняване и използване на информация. Станалите популярни компютърни системи, видеосистеми, телеконферент ... ... Настоящото изследване се фокусира върху приноса на мобилните информационни технологии за развитието на туризма в България. Те помагат за подобряване на методите и механизмите, които се прилагат за събиране, обработване, анализ, съхраняване и използване на информация. Станалите популярни компютърни системи, видеосистеми, телеконферентни системи и електронни системи доведоха до пълната автоматизация и широкото използване на електронната техника в бизнеса. Приложението на мобилните информационни технологии улеснява: резервациите за настаняване и транспорт; развлекателните услуги, закупуването на туристическия продукт; проучването за наличност и достъпност на различни видове туризъм и маршрути, както и на туристическия потенциал на страните и регионите.
 • Александър Д. Александров
  БИЗНЕС ЦИКЪЛЪТ И СЪВРЕМЕННИТЕ МУ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  JEL: E32
  Резюме: ята има за цел да представи явлението бизнес цикъл и съвременните му характеристики. Запознаването с теорията на бизнес цикъла ще даде възможност за по-задълбочени изследвания на тази тема-тика за икономиката на България, чрез които да се постигне повишаване на макроикономическата ефективност от провежданата икономическа политик ... ... Статията има за цел да представи явлението бизнес цикъл и съвременните му характеристики. Запознаването с теорията на бизнес цикъла ще даде възможност за по-задълбочени изследвания на тази тема-тика за икономиката на България, чрез които да се постигне повишаване на макроикономическата ефективност от провежданата икономическа политика на страната.
 • Беатрис В. Любенова
  ИКОНОМИЧЕСКОТО НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ В 21 ВЕК
  Резюме: дването на икономическите неравенства е в основата на изработването и провеждането на адекватна икономическа и социална политика. В настоящата разработка е изследвано подоходното неравенство в България в периода 2001–2015 г. чрез проследяване динамиката на коефициента на Джини, интегралния коефициент на неравномерността и децилн ... ... Изследването на икономическите неравенства е в основата на изработването и провеждането на адекватна икономическа и социална политика. В настоящата разработка е изследвано подоходното неравенство в България в периода 2001–2015 г. чрез проследяване динамиката на коефициента на Джини, интегралния коефициент на неравномерността и децилните отношения. Доказа се, че въпреки наблюдаваното повишаване на стойностите на показателите през някои години от периода тенденцията към намаляване на неравенството е слабо изразена. Установи се, че поляризацията на населението по доходи, измерена посредством децилните съотношения – S90/10 и S80/20, е значителна. Обосновава се необходимостта от изследване обвързаността на темповете на растеж на средния доход на домакинствата от първите шест децилни групи и последните четири децилни групи посредством коефициента на изпреварване.
 • Величко Петров
  СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА И ПРАКТИКА – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме:  ... ... -