Година 2013, Брой 4

Дата на издаване

18.12.2013 г.

Съдържание

 • Камен Каменов
  Себепознаване и поведение в социалните структури
  JEL: Z19
  Резюме: тията са разгледани по-конкретно структурните компоненти на себепознаването – себенаблюдение, себеанализ и себеконтрол. Направена е връзка на себепознаването с миналото и бъдещето и потенциала на личността сега. Анализира се значението на ценностната система за морала и съвестта и начинът, по който се реагира при различни ситуац ... ... В статията са разгледани по-конкретно структурните компоненти на себепознаването – себенаблюдение, себеанализ и себеконтрол. Направена е връзка на себепознаването с миналото и бъдещето и потенциала на личността сега. Анализира се значението на ценностната система за морала и съвестта и начинът, по който се реагира при различни ситуации. Себепознаването се свързва и със закона, чрез който се регламентира редът за протичане на обществените процеси. В заключение са синтезирани десет правила, които могат да послужат на всеки, който е решил да се себеконтролира и себеанализира.
 • Н. Кравчук
  Дивергенция и конвергенция в глобалното развитие
  JEL: F01, F02
  Резюме: нцептулна гледна точка, настоящата разработка се занимава с един от най-спорните проблеми в методологията на съвременните междусистемни трансформации – двойнствената природа на баланса в системите или едновременното проявление на процесите на „дивергенция и конвергенция в глобалното развитие”. В композиционно отношение, проведе ... ... От концептулна гледна точка, настоящата разработка се занимава с един от най-спорните проблеми в методологията на съвременните междусистемни трансформации – двойнствената природа на баланса в системите или едновременното проявление на процесите на „дивергенция и конвергенция в глобалното развитие”. В композиционно отношение, проведените изследвания по поставения проблем следват две основни насоки: (1) анализ на проявяващата се асиметрия в глобалното развитие, която активира определени гравитационни процеси в геоико-номическото пространство; и (2) фокусиране на вниманието върху задълбоченото изучаване на причините за хетерогенния характер на гео-икономическото пространство и проявленията на дивергенция в глобалното развитие под влияние на естествените гравитационни фактори върху ендогенноекзогенната ос. Емпиричните анализи разкриха системните детерминанти на действащите гравитационни процеси в геополитическото пространство, беше изградена геостратегическа матрица на дивергенцията в глобалното развитие. Очертана беше и геостратегичес-ката позиция на Украйна в геостратегическото пространство при проектиране на проблемите в глобалните междусистемни трансформации. Беше потвърдена хипотезата, че силата на гравитационния заряд нараства при задълбочаване на асиметриите в глобалното развитие.
 • Пламен Йорданов
  Възможности за усъвършенстване механизма на осъвременяване на пенсиите за трудова дейност в България
  JEL: H55
  Резюме: еменяването (актуализирането) на пенсионноосигурителните плащания представлява процес на привеждане на техните размери в съответствие с актуалните параметри на социално-икономическо развитие на съответното общество, пропорционално на натрупаните осигурителни права и при използване на подходяща съвкупност от принципи, показатели ... ... Осъвременяването (актуализирането) на пенсионноосигурителните плащания представлява процес на привеждане на техните размери в съответствие с актуалните параметри на социално-икономическо развитие на съответното общество, пропорционално на натрупаните осигурителни права и при използване на подходяща съвкупност от принципи, показатели, критерии, стандарти и механизми. Твърде често обаче достигането и поддържането на желаното равнище на доходи и стандарт на живот на пенсионерите се разглеждат единствено от позициите на свързаните с тях социални мотиви, без да бъде отчитана спецификата на натрупване и трансформиране на осигурителните права в реални пенсионноосигурителни плащания. Цел на настоящата разработка е, на базата на сравнителен анализ на практиката по актуализиране на пенсиите в социалнозащитните системи на европейските страни, да бъдат изведени и част от насоките за усъвършенстване на механизма за осъвременяване на пенсионноосигурителните плащания в България.
 • Андрей Почтовюк
  Проблеми, свързани с реформите във висшето образование в Украйна
  JEL: I 21
  Резюме: тията са разгледани приоритетните области в икономическото развитие на Украйна. Във връзка с тях се акцентира върху значението на инженерните кадри за предприятията от машиностроенето. Дадени са примери за приоритетите на водещи страни в света и се посочва значението на този отрасъл за икономическото развитие на Украйна. Във вто ... ... В статията са разгледани приоритетните области в икономическото развитие на Украйна. Във връзка с тях се акцентира върху значението на инженерните кадри за предприятията от машиностроенето. Дадени са примери за приоритетите на водещи страни в света и се посочва значението на този отрасъл за икономическото развитие на Украйна. Във втората част се разглеждат реформите във висшето образование в съответствие с приоритетните области за икономическото развитие на страната. В таблична форма може да се проследи системата за обучение на специалисти в инженерни професии в конкретни висши училища. Направени са съпоставки и анализи. Накрая се правят изводи.
 • Андрей Буряченко
  Същност и механизми на държавната финансова политика
  JEL: Н30, Н39
  Резюме: тията се анализират гледните точки на видни учени икономисти относно ролята и мястото на финансовата политика на държавата. Отделено е внимание на различните подходи към тълкуването на финансите и финансовата наука в Западните държави и бившите Съветски републики. Предлага се механизъм на фискална политика. Разгледано използв ... ... В статията се анализират гледните точки на видни учени икономисти относно ролята и мястото на финансовата политика на държавата. Отделено е внимание на различните подходи към тълкуването на финансите и финансовата наука в Западните държави и бившите Съветски републики. Предлага се механизъм на фискална политика. Разгледано използването на финансови инструменти за макроикономическо регулиране.